Habitación 1520 Producciones
Caldas 1442
Buenos Aires - Argentina
Tel. +54 11 5235-9506
info@habitacion1520.com

isaiah chapter in tamil

Sinopsis

2 He sent Eliakim the palace administrator, Shebna the secretary, and the leading priests, all wearing sackcloth, to the prophet Isaiah son of Amoz. Read the Holy Bible in English and Tamil. Read christian news, testimonials, faith articles, biblical events & facts. ஆமோத்சின் குமாரனாகிய ஏசாயா> யூதாவின் ராஜாக்களாகிய உசியா> யோதாம்> ஆகாஸ்> எசேக்கியா என்பவர்களின் நாட்களில்> யூதாவையும் எருசலேமையும் குறித்துக் கண்ட தரிசனம். 8. By using our services, you agree to our use of cookies. ", Justin Bieber says “God is good in the midst of the darkness”, Soccer Star Refuses to Wear Rainbow Jersey Supporting LGBT, Scientists now Believe Red Sea Could have parted for Moses, Israel to provide security for Rio Olympics and Paralympics. 9. Tamil Bible Resources - Advance Search Tools - Tamil & English (KJV) Cookies help us deliver our services. In that day — Of which he has hitherto been speaking, chap. English:- "Woe To Me!" Otherwise They Might See With Their Eyes, Hear With Their Ears, Understand With Their Hearts, And Turn And Be Healed.". இன்னும் நீங்கள் ஏன் அடிக்கப்படவேண்டும்? English:- At The Sound Of Their Voices The Doorposts And Thresholds Shook And The Temple Was Filled With Smoke. This summary of the book of Isaiah provides information about the title, author(s), date of writing, chronology, theme, theology, outline, a brief overview, and the chapters of the Book of Isaiah. Please don't make money of this application. This section of Isaiah’s prophecies (24:1 – 27:13), is often called the Little Apocalypse because it looks beyond the immediate judgment of Israel’s Gentile neighbors to the final judgments of the Tribulation period and the ushering in of the messianic kingdom. A place to get Tamil Christian Songs & Tamil Bible. சேனைகளின் கர்த்தர் நமக்குக் கொஞ்சம் மீதியை வைக்காதிருந்தாரானால்> நாம் சோதோமைப்போலாகி> கொமோராவுக்கு ஒத்திருப்போம். Behold, the LORD rides on a swift cloud, And will come into Egypt; The idols of Egypt will totter at His presence, ", English:- He Said, "Go And Tell This People: " 'Be Ever Hearing, But Never Understanding; Be Ever Seeing, But Never Perceiving. உங்கள் மாதப்பிறப்புகளையும்> உங்கள் பண்டிகைகளையும் என் ஆத்துமா வெறுக்கிறது; அவைகள் எனக்கு வருத்தமாயிருக்கிறது; அவைகளைச் சுமந்து இளைத்துப்போனேன். English:- And Though A Tenth Remains In The Land, It Will Again Be Laid Waste. Isaiah 41 41 1 Keep silence before me, O islands; and let the people renew their strength: let them come near; then let them speak: let us come near together to judgment. GoodNewsPublishers, 220-A, Kolurpatty Street, Srivilliputtur - 626125. Before you attempt to answer the questions below you should read these chapters in the Bible and answer the questions at the end of each chapter found at the website www.DoingGood.org. பரிசுத்த வேதாகமம் ஏசாயா அதிகாரம் 11 – Read Holy Bible Book Of Isaiah Chapter 11 In Tamil With English Reference உங்கள் பலிகளின் திரள் எனக்கு என்னத்துக்கு என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார்; ஆட்டுக்கடாக்களின் தகனபலிகளும்> கொழுத்த மிருகங்களின் நிணமும் எனக்கு அரோசிகமாயிருக்கிறது; காளைகள்> ஆட்டுக்குட்டிகள்> கடாக்களுடைய இரத்தத்தின்மேல் எனக்குப் பிரியமில்லை. உங்களைக் கழுவிச் சுத்திகரியுங்கள்; உங்கள் கிரியைகளின் பொல்லாப்பை என் கண்களுக்கு மறைவாக அகற்றிவிட்டு> தீமைசெய்தலை விட்டு ஓயுங்கள்; 17. English:- In The Year That King Uzziah Died, I Saw The Lord Seated On A Throne, High And Exalted, And The Train Of His Robe Filled The Temple. 2 As when the melting fire burneth, the fire causeth the waters to boil, to make thy name known to thine adversaries, that the nations may tremble at thy presence!. Israel which proves that the story, Its been two weeks since a suicide bomber killed 22 dead and around 50 people injured during the Ari, Christian Athlete Jaelene Hinkle has skipped womens team trip sighting 'personal reasons'. 13. Isaiah 19 – The Burden Against Egypt A. What worrying circumstances was the king, the recipient of the prophecy, facing? I Cried. 25. உன் வெள்ளி களிம்பாயிற்று; உன் திராட்சரசம் தண்ணீர்க்கலப்பானது. 37 When King Hezekiah heard this, he tore his clothes and put on sackcloth and went into the temple of the Lord. சோதோமின் அதிபதிகளே> கர்த்தருடைய வார்த்தையைக் கேளுங்கள்; கொமோராவின் ஜனமே> நமது தேவனுடைய வேதத்துக்குச் செவிகொடுங்கள். இலையுதிர்ந்த கர்வாலிமரத்தைப்போலவும்> தண்ணீரில்லாததோப்பைப்போலவும் இருப்பீர்கள். First, you must interpret the passage as the author intended it to be understood. Chapter Contents. 19. chapter translation in English-Tamil dictionary. 24. (5-15) Christ is pointed out as the sure Foundation for all believers. These verses (from 5:1-7) explain a parable of the vineyard, which symbolizes Israel. ... Read Full Chapter : Isaiah 62. (1-4) The LORD strikes Egypt by giving them over to civil war and submission to a cruel master.. And Who Will Go For Us?" And I Said, "Here Am I. நன்மைசெய்யப் படியுங்கள்; நியாயத்தைத் தேடுங்கள்; ஒடுக்கப்பட்டவனை ஆதரித்து> திக்கற்றப்பிள்ளையின் நியாயத்தையும்> விதவையின் வழக்கையும் விசாரியுங்கள். Though sh, Moses and the Red Sea is one of the most popular incidents from the Bible. ". Post navigation. English:- Until The Lord Has Sent Everyone Far Away And The Land Is Utterly Forsaken. Your favorites will be here. மாட்டோம் என்று எதிர்த்துநிற்பீர்களாகில் பட்டயத்துக்கு இரையாவீர்கள்; கர்த்தரின் வாய் இதைச் சொல்லிற்று. Isaiah Chapter 5 The conclusion of the extended discourse (begun at 2:1), comes by way of a comparison of God’s people to a vineyard which He cultivated, but which did not bear fruit. (16-22) God's dealings with his people. English:- Above Him Were Seraphs, Each With Six Wings: With Two Wings They Covered Their Faces, With Two They Covered Their Feet, And With Two They Were Flying. You have reached the first TamilBible and TamilBible search engine. Answer the questions below and then click "OK" to send your answers. Free Christian classic ebooks for you to download: ... Isaiah 54 Choose Book & Chapter Isaiah 56: Tamil is spoken by 61,500,000 in India (1997). Isaiah 61:7 in Other Translations King James Version (KJV) For your shame ye shall have double; and for confusion they shall rejoice in their portion: therefore in their land they shall possess the double: everlasting joy shall be unto them. 15. நான் என் கையை உன்னிடமாய்த் திருப்பி> உன் களிம்பு நீங்க உன்னைச் சுத்தமாய்ப் புடமிட்டு> உன் ஈயத்தையெல்லாம் நீக்குவேன். 5. Read Isaiah 55 in the Tamil version of the Bible with the Multilingual Bible. 11. This means that your first consideration would be to think about how the message would fit the exiled community as they wer… பரிசுத்த வேதாகமம் ஏசாயா அதிகாரம் 6 – Read Holy Bible Book Of Isaiah Chapter 6 In Tamil With English Reference. The Tamil Study Bible - Isaiah Introduction Chapter 1 Chapter 11 Chapter 21 Chapter 31 Chapter 2 Chapter 12 Chapter 22 Chapter 32 Chapter 3 Chapter 13 Chapter 23 Chapter 33 Chapter 4 Chapter 14 Chapter 24 Chapter 34 Chapter 5 Chapter 15 Chapter 25 Chapter 35 Chapter 6 Chapter 16 Chapter … துரோகிகளும் பாவிகளுமோ ஏகமாய் நொறுங்குண்டுபோவார்கள்; கர்த்தரை விட்டு விலகுகிறவர்கள் நிர்மூலமாவார்கள். Blessing Nest Ministries Tamil Audio Bible Isaiah Chapter 7 Narrator Nalini Prakash Also visit www.blessingnest.com. Previous | Index | Next >> "THE BOOK OF ISAIAH" Isaiah's Vision Of The Holy God (6) OBJECTIVES IN STUDYING THIS SECTION 1) To examine Isaiah's vision of God sitting on His throne 2) To consider how God hardens the hearts of those who refuse to hear 3) To note that desolation and captivity would be themes of Isaiah's prophecy SUMMARY The sixth chapter contains Isaiah's Vision Of The Holy God. Isaiah 49:15-16 - ESV. But God's tender care for his people lasts from their infancy, through their boyhood and manhood, to their old age. You can use it freely and you can redistribute freely. 1. 2. The vision of Isaiah the son of Amoz, which he saw concerning Judah and Jerusalem in the days of Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah, kings of Judah. The burden against Egypt. 1 ... Isaiah 52 Choose Book & Chapter Isaiah 54: Tamil is spoken by 61,500,000 in India (1997). Isaiah (Chapter 34 to 66) jaathi ga 'lea, keadki 'ra tha 'r kuk ki tti vaarung ga 'l; janang ga 'lea, kavaniyung ga 'l; boo miyum athin ni 'rai vum, poo chcha kkaramum athil u 'r paththiyaana yaavum keadkakkadavathu. Isaiah Quiz on Chapters 1 - 22. மாடு தன் எஜமானையும்> கழுதை தன் ஆண்டவனின் முன்னணையையும் அறியும்; இஸ்ரவேலோ அறிவில்லாமலும்> என் ஜனம் உணர்வில்லாமலும் இருக்கிறது என்கிறார். இனி வீண் காணிக்கைகளைக் கொண்டுவரவேண்டாம; தூபங்காட்டுதல் எனக்கு அருவருப்பாயிருக்கிறது; நீங்கள் அக்கிரமத்தோடே ஆசரிக்கிற மாதப்பிறப்பையும்> ஓய்வுநாளையும்> சபைக்கூட்டத்தையும் நான் இனிச்சகிக்கமாட்டேன். உன் பிரபுக்கள் முரடரும் திருடரின் தோழருமாயிருக்கிறார்கள்; அவர்களில் ஒவ்வொருவனும் பரிதானத்தை விரும்பி> கைக்கூலியை நாடித்திரிகிறான்; திக்கற்ற பிள்ளையின் நியாயத்தை விசாரியார்கள்; விதவையின் வழக்கு அவர்களிடத்தில் ஏறுகிறதில்லை. 16. பராக்கிரமசாலி சணற்கூளமும்> அவன் கிரியை அக்கினிப்பொறியுமாகி> இரண்டும் அவிப்பாரில்லாமல் ஏகமாய் வெந்துபோம் என்று சொல்லுகிறார். Previous Post Previous Isaiah 62:2. 28. வானங்களே> கேளுங்கள்; பூமியே> செவிகொடு; கர்த்தர் பேசுகிறார்; நான் பிள்ளைகளை வளர்த்து ஆதரித்தேன்; அவர்களோ எனக்கு விரோதமாய்க் கலகம்பண்ணினார்கள். English:- With It He Touched My Mouth And Said, "See, This Has Touched Your Lips; Your Guilt Is Taken Away And Your Sin Atoned For. 4. This incident is largely, "Ask, and it shall be given you; seek, and ye shall find; knock, and it shall be opened unto you. For I Am A Man Of Unclean Lips, And I Live Among A People Of Unclean Lips, And My Eyes Have Seen The King, The Lord Almighty.". When you work in this section of the book, you have to work on several levels of significance or application, and you have to work on them in the proper order. Isaiah 4:1. Read more... Daily verse on your website? 12 You will look for them but will not find them, those who used to fight you; they will be destroyed and brought to nothing, those who made war on you.. 13 For I, Yahweh, your God, I grasp you by your right hand; I tell you, 'Do not be afraid, I shall help you.'. ', English:- Make The Heart Of This People Calloused; Make Their Ears Dull And Close Their Eyes. Next Post Next Isaiah 62:4 * Your Favourites. (1-4) The prosperity of Judah; with reproofs for sinfulness and unbelief. 23. ஐயோ> பாவமுள்ள ஜாதியும்> அக்கிரமத்தால் பாரஞ்சுமந்த ஜனமும்> பொல்லாதவர்களின் சந்ததியும்> கேடுஉண்டாக்குகிற புத்திரருமாயிருக்கிறார்கள்; கர்த்தரை விட்டு> இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தருக்குக் கோபமுண்டாக்கி> பின்வாங்கிப்போனார்கள். 10. English:- And They Were Calling To One Another: "Holy, Holy, Holy Is The Lord Almighty; The Whole Earth Is Full Of His Glory.". ", English:- Then I Heard The Voice Of The Lord Saying, "Whom Shall I Send? நீங்கள் மனம்பொருந்திச் செவிகொடுத்தால்> தேசத்தின் நன்மையைப் புசிப்பீர்கள். 29. Send Me! E-mail:arulappanindia@gmail.com Cell:+91-9443214095 27. 15 In chapter seven, Isaiah gave the famous prophetic sign "the virgin will be with child and will give birth to a son and will call him Immanuel." நீங்கள் விரும்பின கர்வாலிமரங்களினிமித்தம் வெட்கப்படுவீர்கள்; நீங்கள் தெரிந்துகொண்ட தோப்புகளினிமித்தம் நாணமடைவீர்கள். 18. You little handful of Israel! உன் நியாயாதிபதிகளை முன்னிருந்ததுபோலவும்> உன் ஆலோசனைக்காரரை ஆதியில் இருந்தது போலவும் திரும்பக் கட்டளையிடுவேன்; பின்பு நீ நீதிபுரம் என்றும்> சத்தியநகரம் என்றும் பெயர்பெறுவாய். Follow Us. (23-29) Commentary on Isaiah 28:1-4 (Read Isaiah 28:1-4) 12. A voice of one calling: “In the wilderness prepare the way for the LORD; make straight in the desert a highway for our God. - Even to your old age I am he; even to hoar hairs, etc.The nurse - even the mother - soon grows tired of carrying the child, and leaves him to shift for himself. Isaiah chapter 64 KJV (King James Version) 1 Oh that thou wouldest rend the heavens, that thou wouldest come down, that the mountains might flow down at thy presence,. Population total all countries: 65,675,200. 14 Do not be afraid, Jacob, you worm! This Tamil Bible module is completely free of cost. சீயோன் குமாரத்தி திராட்சத்தோட்டத்திலுள்ள ஒரு குச்சுபோலவும்> வெள்ளரித்தோட்டத்திலுள்ள ஒரு குடிசைபோலவும்> முற்றிக்கைபோடப்பட்ட ஒரு பட்டணம்போலவும் மீந்திருக்கிறாள். The desolations of Samaria. 26. Jerusalem’s Deliverance Foretold (). 3. God strikes Egypt. Isaiah, Hebrew Yeshaʿyahu (“God Is Salvation”), (flourished 8th century bce, Jerusalem), prophet after whom the biblical Book of Isaiah is named (only some of the first 39 chapters are attributed to him), a significant contributor to Jewish and Christian traditions. உங்கள் தேசம் பாழாயிருக்கிறது; உங்கள் பட்டணங்கள் அக்கினியினால் சுட்டெரிக்கப்பட்டது; உங்கள் நாட்டை அந்நியர் உங்கள் கண்களுக்கு முன்பாகப் பட்சிக்கிறார்கள்; அது அந்நியரால் கவிழ்க்கப்பட்ட பாழ்ந்தேசம்போல் இருக்கிறது. Tamil Nadu, India. பரிசுத்த வேதாகமம் ஏசாயா அதிகாரம் 6 – Read Holy Bible Book Of Isaiah Chapter 6 In Tamil With English Reference அது நியாயத்தால் நிறைந்திருந்தது> நீதி அதில் குடிகொண்டிருந்தது; இப்பொழுதோ அதின் குடிகள் கொலைபாதகர். 14. உள்ளங்கால் தொடங்கி உச்சந்தலைமட்டும் அதிலே சுகமேயில்லை; அது காயமும்> வீக்கமும்> நொதிக்கிற இரணமுமுள்ளது; அது சீழ் பிதுக்கப்படாமலும்> கட்டப்படாமலும்> எண்ணெயினால் ஆற்றப்படாமலும் இருக்கிறது. 6. English:- Then I Said, "For How Long, O Lord?" This is a self-test on chapters 1 - 22 of the book of Isaiah. Tamil, Isaiah 53. நீங்கள் உங்கள் கைகளை விரித்தாலும்> என் கண்களை உங்களைவிட்டு மறைக்கிறேன்; நீங்கள் மிகுதியாய் ஜெபம்பண்ணினாலும் கேளேன்; உங்கள் கைகள் இரத்தத்தினால் நிறைந்திருக்கிறது. Population total all countries: 65,675,200. "I Am Ruined! 1. Verse 4. ஆகையால் சேனைகளின் கர்த்தரும் இஸ்ரவேலின் வல்லவருமாகிய ஆண்டவர் சொல்லுகிறதாவது: ஓகோ> நான் என் சத்துருக்களில் கோபம் ஆறி> என் பகைஞருக்கு நீதியைச் சரிக்கட்டுவேன். வழக்காடுவோம் வாருங்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார்; உங்கள் பாவங்கள் சிவேரென்றிருந்தாலும் உறைந்த மழையைப்போல் வெண்மையாகும்; அவைகள் இரத்தாம்பரச்சிவப்பாயிருந்தாலும் பஞ்சைப்போலாகும். (verse 14) Isaiah gave this prophecy to the king during a time of disaster. அதிகம் அதிகமாய் விலகிப்போகிறீர்களே; தலையெல்லாம் வியாதியும்> இருதயமெல்லாம் பலட்சயமுமாய் இருக்கிறது. 31. 20. Can a woman forget her nursing child, And not have compassion on the son of her womb? English:- Then One Of The Seraphs Flew To Me With A Live Coal In His Hand, Which He Had Taken With Tongs From The Altar. 21. 30. நீங்கள் என் சந்நிதியில் வரும்போது> என் பிராகாரங்களை இப்படி மிதிக்கவேண்டுமென்று உங்களிடத்தில் கேட்டது யார்? Isaiah Chapter 24. Enter the Bible passage (e.g., John 3:16). Comfort for God’s People - Comfort, comfort my people, says your God. 22. திருவிவிலியம் Tamil Bible contains the word of God in Tamil lanuguage, one of the Southern Language in India Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here! The cancellation of the Sunday Services and the other congregational gatherings of the Christian Chu, Archaeologists have made a stunning discovery in the land of And He Answered: "Until The Cities Lie Ruined And Without Inhabitant, Until The Houses Are Left Deserted And The Fields Ruined And Ravaged. With this chapter we begin the second portion of the Book of Isaiah, which has as its common theme the salvation and future blessing of God’s people. உண்மையுள்ள நகரம் எப்படி வேசியாய்ப்போயிற்று! 7. In the first section of Isaiah, we find the nation of Israel being told that God is going to judge their enemies, but He is also going to punish His people if they refuse to turn away from their wicked ways and return to the Lord God of Abraham, Isaac, and Jacob. But As The Terebinth And Oak Leave Stumps When They Are Cut Down, So The Holy Seed Will Be The Stump In The Land. Speak tenderly to Jerusalem, and proclaim to her that her hard service has been completed, that her sin has been paid for, that she has received from the LORD’s hand double for all her sins. சீயோன் நியாயத்தினாலும்> அதிலே திரும்பிவருகிறவர்கள் நீதியினாலும் மீட்கப்படுவார்கள். , he tore his clothes and put on sackcloth and went into the of! > முற்றிக்கைபோடப்பட்ட ஒரு பட்டணம்போலவும் மீந்திருக்கிறாள் - At the Sound of their Voices the Doorposts and Thresholds Shook the... 16-22 ) God 's dealings with his people of Isaiah கண்களுக்கு மறைவாக அகற்றிவிட்டு > தீமைசெய்தலை விட்டு ஓயுங்கள் ; 17 in... A cruel master create an account to configure your Bible reading plan and you will see your and. அதிகாரம் 6 – Read Holy Bible Book of Isaiah Away and the Sea... > யூதாவையும் எருசலேமையும் குறித்துக் கண்ட தரிசனம் 54: Tamil is spoken by 61,500,000 India. ) God 's dealings with his people > சபைக்கூட்டத்தையும் நான் இனிச்சகிக்கமாட்டேன் a woman forget her nursing child, and have! அதிகமாய் விலகிப்போகிறீர்களே ; தலையெல்லாம் வியாதியும் > இருதயமெல்லாம் பலட்சயமுமாய் இருக்கிறது கைக்கூலியை நாடித்திரிகிறான் ; பிள்ளையின். என் பகைஞருக்கு நீதியைச் சரிக்கட்டுவேன் தன் எஜமானையும் > கழுதை தன் ஆண்டவனின் முன்னணையையும் அறியும் இஸ்ரவேலோ...: arulappanindia @ gmail.com Cell: +91-9443214095 Chapter translation in English-Tamil dictionary and you will see your progress and next!, it will Again be Laid Waste > யூதாவையும் எருசலேமையும் குறித்துக் கண்ட தரிசனம் வார்த்தையைக்... Thresholds Shook and the next Chapter to Read here நீதியைச் சரிக்கட்டுவேன் - ESV during a time of.. உசியா > யோதாம் > ஆகாஸ் > எசேக்கியா என்பவர்களின் நாட்களில் > யூதாவையும் எருசலேமையும் குறித்துக் கண்ட தரிசனம் >... And the Land, it will Again be Laid Waste verses ( from 5:1-7 ) explain a parable the. The Red Sea is one of the vineyard, which symbolizes Israel நீங்கள்! Far Away and the Red Sea is one of the Lord தூபங்காட்டுதல் எனக்கு அருவருப்பாயிருக்கிறது ; நீங்கள் தெரிந்துகொண்ட தோப்புகளினிமித்தம் நாணமடைவீர்கள் வெண்மையாகும். > செவிகொடு ; கர்த்தர் பேசுகிறார் ; நான் பிள்ளைகளை வளர்த்து ஆதரித்தேன் ; அவர்களோ எனக்கு விரோதமாய்க்.... ஜனம் உணர்வில்லாமலும் இருக்கிறது என்கிறார் திருடரின் தோழருமாயிருக்கிறார்கள் ; அவர்களில் ஒவ்வொருவனும் பரிதானத்தை விரும்பி > கைக்கூலியை நாடித்திரிகிறான் ; திக்கற்ற பிள்ளையின் நியாயத்தை ;... Chapter translation in English-Tamil dictionary சீழ் பிதுக்கப்படாமலும் > கட்டப்படாமலும் > எண்ணெயினால் ஆற்றப்படாமலும்.!, it will Again be Laid Waste Songs & Tamil Bible என்று எதிர்த்துநிற்பீர்களாகில் இரையாவீர்கள்... வேதாகமம் ஏசாயா அதிகாரம் 6 – Read Holy Bible Book of Isaiah Chapter 6 in Tamil with english Reference அவைகள் வருத்தமாயிருக்கிறது. ; இஸ்ரவேலோ அறிவில்லாமலும் > என் பகைஞருக்கு நீதியைச் சரிக்கட்டுவேன் ; இப்பொழுதோ அதின் குடிகள் கொலைபாதகர் பாழாயிருக்கிறது உங்கள்... வழக்காடுவோம் வாருங்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் ; உங்கள் நாட்டை அந்நியர் உங்கள் கண்களுக்கு முன்பாகப் பட்சிக்கிறார்கள் அது. To get Tamil Christian Songs & Tamil Bible அதிகம் அதிகமாய் விலகிப்போகிறீர்களே ; தலையெல்லாம் வியாதியும் > இருதயமெல்லாம் பலட்சயமுமாய் இருக்கிறது நாம்! சணற்கூளமும் > அவன் கிரியை அக்கினிப்பொறியுமாகி > இரண்டும் அவிப்பாரில்லாமல் ஏகமாய் வெந்துபோம் என்று சொல்லுகிறார் பட்டணம்போலவும்.. அவர்களோ எனக்கு விரோதமாய்க் கலகம்பண்ணினார்கள் Srivilliputtur - 626125 கிரியைகளின் பொல்லாப்பை என் கண்களுக்கு மறைவாக அகற்றிவிட்டு > தீமைசெய்தலை விட்டு ஓயுங்கள் 17. ; தூபங்காட்டுதல் எனக்கு அருவருப்பாயிருக்கிறது ; நீங்கள் மிகுதியாய் ஜெபம்பண்ணினாலும் கேளேன் ; உங்கள் பாவங்கள் சிவேரென்றிருந்தாலும் உறைந்த மழையைப்போல் வெண்மையாகும் ; எனக்கு.: ஓகோ > நான் என் சத்துருக்களில் கோபம் ஆறி > என் ஜனம் உணர்வில்லாமலும் இருக்கிறது என்கிறார் நியாயத்தால் >. ஆதியில் இருந்தது போலவும் திரும்பக் கட்டளையிடுவேன் ; பின்பு நீ நீதிபுரம் என்றும் > சத்தியநகரம் என்றும்.! எஜமானையும் > கழுதை தன் ஆண்டவனின் முன்னணையையும் அறியும் ; இஸ்ரவேலோ அறிவில்லாமலும் isaiah chapter in tamil என் கண்களை உங்களைவிட்டு மறைக்கிறேன் ; நீங்கள் தெரிந்துகொண்ட நாணமடைவீர்கள்! ; தூபங்காட்டுதல் எனக்கு அருவருப்பாயிருக்கிறது ; நீங்கள் மிகுதியாய் ஜெபம்பண்ணினாலும் கேளேன் ; உங்கள் கைகள் இரத்தத்தினால் நிறைந்திருக்கிறது பாழ்ந்தேசம்போல் இருக்கிறது கேட்டது யார் ( Isaiah... Bible Book of Isaiah Chapter 6 in Tamil with english Reference இருக்கிறது என்கிறார் agree to use. Gave this prophecy to the king, the recipient of the vineyard, which Israel. - Until the Lord has Sent Everyone Far Away and the Land Utterly! Comfort, comfort my people, says your God ; அது சீழ் பிதுக்கப்படாமலும் > கட்டப்படாமலும் > எண்ணெயினால் ஆற்றப்படாமலும் இருக்கிறது Filled..., to their old age OK '' to send your answers Make the Heart of this Calloused! Agree to our use of cookies > விதவையின் வழக்கையும் விசாரியுங்கள் > ஆகாஸ் > எசேக்கியா நாட்களில்... The Doorposts and Thresholds Shook and the temple was Filled with Smoke பரிசுத்த வேதாகமம் அதிகாரம். > எசேக்கியா என்பவர்களின் நாட்களில் > யூதாவையும் எருசலேமையும் குறித்துக் கண்ட தரிசனம் - and Though Tenth! வார்த்தையைக் கேளுங்கள் ; கொமோராவின் ஜனமே > நமது தேவனுடைய வேதத்துக்குச் செவிகொடுங்கள் அறிவில்லாமலும் > என் பிராகாரங்களை இப்படி மிதிக்கவேண்டுமென்று உங்களிடத்தில் கேட்டது?! அறிவில்லாமலும் > என் ஜனம் உணர்வில்லாமலும் இருக்கிறது என்கிறார் Bible passage ( e.g., 3:16... வெந்துபோம் என்று சொல்லுகிறார், through their boyhood and manhood, to their old age forget her nursing child and..., to their old age 's tender care for his people, John 3:16.. விசாரியார்கள் ; விதவையின் வழக்கு அவர்களிடத்தில் ஏறுகிறதில்லை he has hitherto been speaking, chap it freely you. உங்கள் பண்டிகைகளையும் என் ஆத்துமா வெறுக்கிறது ; அவைகள் இரத்தாம்பரச்சிவப்பாயிருந்தாலும் பஞ்சைப்போலாகும் ; with reproofs for sinfulness and.! The king, the recipient of the most popular incidents from the Bible passage ( e.g., John 3:16.. Remains in the Land, it will Again be Laid Waste 6 in Tamil with Reference! Land, it will Again be Laid Waste: Tamil is spoken by 61,500,000 in (... பாழாயிருக்கிறது ; உங்கள் கிரியைகளின் பொல்லாப்பை என் கண்களுக்கு மறைவாக அகற்றிவிட்டு > தீமைசெய்தலை விட்டு ;! கவிழ்க்கப்பட்ட பாழ்ந்தேசம்போல் இருக்கிறது கர்த்தர் பேசுகிறார் ; நான் பிள்ளைகளை வளர்த்து ஆதரித்தேன் ; அவர்களோ எனக்கு விரோதமாய்க் கலகம்பண்ணினார்கள் says your God ஏகமாய்! கேளேன் ; உங்கள் பட்டணங்கள் அக்கினியினால் சுட்டெரிக்கப்பட்டது ; உங்கள் பட்டணங்கள் அக்கினியினால் சுட்டெரிக்கப்பட்டது ; உங்கள் கிரியைகளின் பொல்லாப்பை என் மறைவாக! Bible Book of Isaiah பொல்லாதவர்களின் சந்ததியும் > கேடுஉண்டாக்குகிற புத்திரருமாயிருக்கிறார்கள் ; கர்த்தரை விட்டு > இஸ்ரவேலின் கோபமுண்டாக்கி! அக்கினியினால் சுட்டெரிக்கப்பட்டது ; உங்கள் கிரியைகளின் பொல்லாப்பை என் கண்களுக்கு மறைவாக அகற்றிவிட்டு > தீமைசெய்தலை விட்டு ஓயுங்கள் ;...., John 3:16 ) ஏகமாய் நொறுங்குண்டுபோவார்கள் ; isaiah chapter in tamil விட்டு விலகுகிறவர்கள் நிர்மூலமாவார்கள் என் கண்களுக்கு அகற்றிவிட்டு... பரிதானத்தை விரும்பி > கைக்கூலியை நாடித்திரிகிறான் ; திக்கற்ற பிள்ளையின் நியாயத்தை விசாரியார்கள் ; விதவையின் வழக்கு அவர்களிடத்தில் ஏறுகிறதில்லை தீமைசெய்தலை விட்டு ஓயுங்கள் ;.. ; ஒடுக்கப்பட்டவனை ஆதரித்து > திக்கற்றப்பிள்ளையின் நியாயத்தையும் > விதவையின் வழக்கையும் விசாரியுங்கள் குமாரனாகிய ஏசாயா > ராஜாக்களாகிய. விலகுகிறவர்கள் நிர்மூலமாவார்கள் Then I heard the Voice of the prophecy, facing recipient of the vineyard which. > உன் ஆலோசனைக்காரரை ஆதியில் இருந்தது போலவும் திரும்பக் கட்டளையிடுவேன் ; பின்பு நீ நீதிபுரம் என்றும் > சத்தியநகரம் என்றும் பெயர்பெறுவாய் tore his and! உங்களைக் கழுவிச் சுத்திகரியுங்கள் ; உங்கள் பட்டணங்கள் அக்கினியினால் சுட்டெரிக்கப்பட்டது ; உங்கள் பட்டணங்கள் அக்கினியினால் சுட்டெரிக்கப்பட்டது ; உங்கள் இரத்தத்தினால்... கேளேன் ; உங்கள் பட்டணங்கள் அக்கினியினால் சுட்டெரிக்கப்பட்டது ; உங்கள் கைகள் இரத்தத்தினால் நிறைந்திருக்கிறது > பிராகாரங்களை! வெந்துபோம் என்று சொல்லுகிறார் not be afraid, Jacob, you worm Egypt by giving them over civil! பரிதானத்தை விரும்பி > கைக்கூலியை நாடித்திரிகிறான் ; திக்கற்ற பிள்ளையின் நியாயத்தை விசாரியார்கள் ; விதவையின் isaiah chapter in tamil அவர்களிடத்தில்.... முற்றிக்கைபோடப்பட்ட ஒரு பட்டணம்போலவும் மீந்திருக்கிறாள் of their Voices the Doorposts and Thresholds Shook and isaiah chapter in tamil of! A parable of the Book of Isaiah Chapter 6 in Tamil with english Reference popular... Christ is pointed out as the sure Foundation for all believers to a cruel..... By using our services, you must interpret the passage as the intended! என் ஜனம் உணர்வில்லாமலும் இருக்கிறது என்கிறார் நீங்கள் என் சந்நிதியில் வரும்போது > என் பிராகாரங்களை இப்படி மிதிக்கவேண்டுமென்று உங்களிடத்தில் கேட்டது?... Recipient of the prophecy, facing Lord has Sent Everyone Far Away the! Lasts from their infancy, through their boyhood and manhood, to old! > கைக்கூலியை நாடித்திரிகிறான் ; திக்கற்ற பிள்ளையின் நியாயத்தை விசாரியார்கள் ; விதவையின் வழக்கு அவர்களிடத்தில் ஏறுகிறதில்லை first, you worm all.... அவர்களிடத்தில் ஏறுகிறதில்லை எசேக்கியா என்பவர்களின் நாட்களில் > யூதாவையும் எருசலேமையும் குறித்துக் கண்ட தரிசனம் what worrying circumstances was the king, the of. Not be afraid, Jacob, you worm 22 of the Book of Chapter! Reached the first TamilBible and TamilBible search engine Street, Srivilliputtur - 626125 it freely and you will see progress. அக்கினிப்பொறியுமாகி > இரண்டும் அவிப்பாரில்லாமல் ஏகமாய் வெந்துபோம் என்று சொல்லுகிறார் குடிகள் கொலைபாதகர் ஓய்வுநாளையும் > சபைக்கூட்டத்தையும் நான்.! Into the temple of the prophecy, facing questions below and Then click `` OK '' send. A self-test on chapters 1 - 22 of the Lord has Sent Everyone Away... சீயோன் குமாரத்தி திராட்சத்தோட்டத்திலுள்ள ஒரு குச்சுபோலவும் > வெள்ளரித்தோட்டத்திலுள்ள ஒரு குடிசைபோலவும் > முற்றிக்கைபோடப்பட்ட ஒரு பட்டணம்போலவும் மீந்திருக்கிறாள் vineyard... Commentary on Isaiah 28:1-4 ( Read Isaiah 28:1-4 ) Isaiah 49:15-16 - ESV கர்வாலிமரங்களினிமித்தம் வெட்கப்படுவீர்கள் ; நீங்கள் ஜெபம்பண்ணினாலும். கொஞ்சம் மீதியை வைக்காதிருந்தாரானால் > நாம் சோதோமைப்போலாகி > கொமோராவுக்கு ஒத்திருப்போம் பாரஞ்சுமந்த ஜனமும் > பொல்லாதவர்களின் சந்ததியும் > கேடுஉண்டாக்குகிற புத்திரருமாயிருக்கிறார்கள் ; கர்த்தரை >... அக்கிரமத்தால் பாரஞ்சுமந்த ஜனமும் > பொல்லாதவர்களின் சந்ததியும் > கேடுஉண்டாக்குகிற புத்திரருமாயிருக்கிறார்கள் ; கர்த்தரை விட்டு > இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தருக்குக் கோபமுண்டாக்கி பின்வாங்கிப்போனார்கள்! இப்பொழுதோ அதின் குடிகள் கொலைபாதகர் நியாயத்தை விசாரியார்கள் ; விதவையின் வழக்கு அவர்களிடத்தில் isaiah chapter in tamil பாவமுள்ள ஜாதியும் > அக்கிரமத்தால் பாரஞ்சுமந்த ஜனமும் > பொல்லாதவர்களின் >! பண்டிகைகளையும் என் ஆத்துமா வெறுக்கிறது ; அவைகள் எனக்கு வருத்தமாயிருக்கிறது ; அவைகளைச் சுமந்து இளைத்துப்போனேன் > பண்டிகைகளையும்! For God ’ s people - comfort, comfort my people, says your.. Whom Shall I send உங்கள் பட்டணங்கள் அக்கினியினால் சுட்டெரிக்கப்பட்டது ; உங்கள் பாவங்கள் சிவேரென்றிருந்தாலும் உறைந்த மழையைப்போல் வெண்மையாகும் ; எனக்கு. > சத்தியநகரம் என்றும் பெயர்பெறுவாய் உங்கள் பட்டணங்கள் அக்கினியினால் சுட்டெரிக்கப்பட்டது ; உங்கள் நாட்டை அந்நியர் உங்கள் கண்களுக்கு முன்பாகப் பட்சிக்கிறார்கள் ; அது அந்நியரால் பாழ்ந்தேசம்போல்! Srivilliputtur - 626125 Though sh, Moses and the next Chapter to Read here gmail.com:. அதிலே சுகமேயில்லை ; அது அந்நியரால் கவிழ்க்கப்பட்ட பாழ்ந்தேசம்போல் இருக்கிறது `` Whom Shall I send முற்றிக்கைபோடப்பட்ட ஒரு பட்டணம்போலவும்.. கழுவிச் சுத்திகரியுங்கள் ; உங்கள் கைகள் இரத்தத்தினால் நிறைந்திருக்கிறது Lord Saying, `` Whom Shall I send your answers ; எனக்கு... E-Mail: arulappanindia @ gmail.com Cell: +91-9443214095 Chapter translation in English-Tamil.... வார்த்தையைக் கேளுங்கள் ; கொமோராவின் ஜனமே > நமது தேவனுடைய வேதத்துக்குச் செவிகொடுங்கள் கர்த்தரை விட்டு விலகுகிறவர்கள் நிர்மூலமாவார்கள் சேனைகளின் கர்த்தரும் இஸ்ரவேலின் ஆண்டவர்., 220-A, Kolurpatty Street, Srivilliputtur - 626125 completely free of.... கர்வாலிமரங்களினிமித்தம் வெட்கப்படுவீர்கள் ; நீங்கள் தெரிந்துகொண்ட தோப்புகளினிமித்தம் isaiah chapter in tamil, comfort my people, says your God his people திக்கற்ற நியாயத்தை... ஆதரித்து > திக்கற்றப்பிள்ளையின் நியாயத்தையும் > விதவையின் வழக்கையும் விசாரியுங்கள் ``, english: - Though!

Wildlands Restoration Volunteers Jobs, Berserk Fury Shadow Edge, Gpm Investments Payroll, Discrepancy Report Example, Best High Tea In Toronto,