Habitación 1520 Producciones
Caldas 1442
Buenos Aires - Argentina
Tel. +54 11 5235-9506
info@habitacion1520.com

philippians in tamil

Sinopsis

1 & 2 Peter. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. American Standard Version (ASV) being filled with the … Continue reading "Philippians 1:11 in Tamil" 15 சிலர் பொறாமையினாலும் விரோதத்தினாலும், சிலர் நல்மனதினாலும் கிறிஸ்துவைப் பிரசங்கிக்கிறார்கள். Collections. Twitter; Full Screen Philippians 1 in Tamil பிலிப்பியர் 1. ஏனெனில், நற்கிரியைகளைச் செய்கிறதற்கு நாம் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் சிருஷ்டிக்கப்பட்டு, தேவனுடைய செய்கையாயிருக்கிறோம்; அவைகளில் நாம் நடக்கும்படி அவர் முன்னதாக அவைகளை ஆயத்தம்பண்ணியிருக்கிறார். 9 மேலும், உத்தமமானவைகளை நீங்கள் ஒப்புக்கொள்ளத்தக்கதாக உங்கள் அன்பானது அறிவிலும் எல்லா உணர்விலும் இன்னும் அதிகமதிகமாய்ப் பெருகவும். பூமி தன் பூண்டுகளை விளைவிப்பதுபோலவும் தோட்டம் தன்னில் விதைக்கப்பட்டவைகளை முளைவிப்பதுபோலவும் கர்த்தராகிய ஆண்டவர் எல்லா ஜாதிகளுக்கும் முன்பாக நீதியையும் துதியையும் முளைக்கப்பண்ணுவார். Search for: Tamil Close search. என்னில் கனிகொடாதிருக்கிற ՠφாடி எதுவோ அதை அவர் அறுத்துΪ்போடுகிறார்; கனிகொடுக்கிற கொடி எதுவோ, அது அதிக கனிகளைக் கொடுக்கும்படி, அதைச் சுத்தம்பண்ணுகிறார். Being filled with the fruits of righteousness, which are by Jesus Christ, unto the glory and praise of God. உன் ஜனங்கள் யாவரும் நீதிமான்களும், என்றைக்கும் பூமியைச் சுதந்தரிக்குங் குடிகளும், நான் நட்ட கிளைகளும், நான் மகிமைப்படும்படி என் கரங்களின் கிரியைகளுமாயிருப்பார்கள். Search for: Tamil Close search. Remembering All God Has Done. Indian Filipinos are Filipinos of Indian descent who have historical connections with and have established themselves in what is now the Philippines.The term refers to Filipino citizens of either pure or mixed Indian descent currently residing in the country, the latter a result of intermarriages between the Indians and local populations. Menu. Menu. how does god Related Plans. download tamil bible. Tamil Bible; Collections; Bookmarks; Search. நம்முடைய தேவன் உங்களைத் தமது அழைப்புக்குப் பாத்திரராக்கவும், தமது தயையுள்ள சித்தம் முழுவதையும் விசுவாசத்தின் கிரியையும் பலமாய் உங்களிடத்தில் நிறைவேற்றவும் வேண்டுமென்று, எப்பொழுதும் உங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளுகிறோம். neengal Kiristhuvin Naalukkentu Thuppuravaanavarkalum Idaralattavarkalumaayirukkavum Vaennduthal Seykiraen. 1 மேலும், என் சகோதரரே, கர்த்தருக்குள் சந்தோ Collect Tamil Bible Verses. பரிசுத்த வேதாகமம் பிலிப்பியர் அதிகாரம் 4 – Read Holy Bible … கேள்வியும் பதிலும் - பைபிள் . Tamil Bible. ஆகையால் நீங்கள் புசித்தாலும், குடித்தாலும், எதைச் செய்தாலும், எல்லாவற்றையும் தேவனுடைய மகிமைக்கென்று செய்யுங்கள். Bookmarks. Chinese writers have written about the rulers and their relationship with China. See All. Tamil Bible. உண்மையான தெய்வம் யார்? 1 இயேசுகிறிஸ்துவின் ஊழியக்காரராகிய பவுலு� 16 சிலர் என் கட்டுகளோடே உபத்திரவத்தையுங்கூட்ட நினைத்து, சுத்தமனதோடே கிறிஸ்துவை அறிவியாமல், விரோதத்தினாலே அறிவிக்கிறார்கள். Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-mêmes. நீங்களோ, உங்களை அந்தகாரத்தினின்று தம்முடைய ஆச்சரியமான ஒளியினிடத்திற்கு வரவழைத்தவருடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படிக்குத் தெரிந்துகொள்ளப்பட்ட சந்ததியாயும், ராஜரீகமான ஆசாரியக்கூட்டமாயும், பரிசுத்த ஜாதியாயும், அவருக்குச் சொந்தமான ஜனமாயும் இருக்கிறீர்கள். Close Menu. தேவன் எப்படி பேசுகிறார் . Please click a verse to start collecting. 23 ஏனெனில் இவ்விரண்டினாலும் நான் நெருக்கப்படுகிறேன், தேகத்தைவிட்டுப்பிரிந்து, கிறிஸ்துவுடனேகூட இருக்க எனக்கு ஆசையுண்டு, அது அதிக நன்மையாயிருக்கும்; 24 அப்படியிருந்தும், நான் சரீரத்தில் தரித்திருப்பது உங்களுக்கு அதிக அவசியம். Menu. Philippians 1:11 in Other Translations King James Version (KJV) Being filled with the fruits of righteousness, which are by Jesus Christ, unto the glory and praise of God. 4 நான் பண்ணுகிற ஒவ்வொரு விண்ணப்பத்திலும் உங்கள் அனைவருக்காகவும் எப்போதும் சந்தோஷத்தோடே விண்ணப்பம்பண்ணி. இந்தக் காரியத்தை நான் நிறைவேற்றி, இந்தப் பலனை அவர்கள் கையிலே பத்திரமாய் ஒப்புவித்தபின்பு, உங்கள் ஊர் வழியாய் ஸ்பானியாவுக்குப் போவேன். உபகாரத்தை நான் நாடாமல், உங்கள் கணக்குக்குப் பலன் பெருகும்படியே நாடுகிறேன். (Obviously, this text preceeds the one of W & H). 2 J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. being filled with the fruit of righteousness, that `is’ through Jesus Christ, to the glory and praise of God. ஆவியின் கனியோ, அன்பு, சந்தோஷம், சமாதானம், நீடியபொறுமை, தயவு, நற்குணம், விசுவாசம். Philippines News - Get List of Updates on Philippines news in Tamil. உண்மையான தெய்வம் யார்? Twitter; Full Screen Philippians 3 in Tamil பிலிப்பியர் 3. 19 அது உங்கள் வேண்டுதலினாலும் இயேசுகிறிஸ்துவினுடைய ஆவியின் உதவியினாலும் எனக்கு இரட்சிப்பாக முடியுமென்று அறிவேன். Search for: Tamil Close search. Tamil Bible. Bookmarks. Multilingual Online Bible . Liang Shu (Langkasoka). நீங்கள் கிறிஸ்துவின் நாமத்தினிமித்தம் நிந்திக்கப்பட்டால் பாக்கியவான்கள்; ஏனென்றால் தேவனுடைய ஆவியாகிய மகிமையுள்ள ஆவியானவர் உங்கள்மேல் தங்கியிருக்கிறார்; அவர்களாலே தூஷிக்கப்படுகிறார்; உங்களாலே மகிமைப்படுகிறார். 1 ஆதலால் கிறிஸ்துவுக்குள் யாதொரு ஆறுதலும் Tamil Bible; Collections; Bookmarks; Search. பரத்திலிருந்து வருகிற ஞானமோ முதலாவது சுத்தமுள்ளதாயும், பின்பு சமாதானமும் சாந்தமும் இணக்கமுமுள்ளதாயும், இரக்கத்தாலும் நற்கனிகளாலும் நிறைந்ததாயும், பட்சபாதமில்லாததாயும், மாயமற்றதாயுமிருக்கிறது. ஆகையால், அவருடைய நாமத்தைத் துதிக்கும் உதடுகளின் கனியாகிய ஸ்தோத்திரபலியை அவர்மூலமாய் எப்போதும் தேவனுக்குச் செலுத்தக்கடவோம். Accuracy: A team of editors takes feedback from our visitors to keep trivia as up to date and as accurate as possible. Please click a verse to start collecting. 1 & 2 Timothy. Philippines breaking news and Philippines current news on maalaimalar.com Please click a verse to start collecting. About The Publisher. Bookmarks. Home » Tamil Bible » Philippians » Philippians 1 » Philippians 1:11 in Tamil. Twitter; Full Screen Philippians 2 in Tamil பிலிப்பியர் 2. Publisher. 1, 2, & 3 John. 2 Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, 2 rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. 28 நீங்கள் மருளாதிருக்கிறது அவர்கள் கெட்டுப்போகிறதற்கும், நீங்கள் இரட்சிக்கப்படுகிறதற்கும் அத்தாட்சியாயிருக்கிறது; இதுவும் தேவனுடைய செயலே. பிலிப்பியர் 1:11நீங்கள் கிறிஸ்துவின் நாளுக்கென்று துப்புரவானவர்களும் இடறலற்றவர்களுமாயிருக்கவும் வேண்டுதல் செய்கிறேன். Hebrews. Related quizzes can be found here: Philippians Quizzes 17 சுவிசேஷத்திற்காக நான் உத்தரவு சொல்ல ஏற்படுத்தப்பட்டவனென்று அறிந்து, சிலர் அன்பினாலே அறிவிக்கிறார்கள். 22 ஆகிலும் சரீரத்தில் பிழைத்திருக்கிறதினாலே என் கிரியைக்குப் பலனுண்டாயிருப்பதால், நான் தெரிந்துகொள்ளவேண்டியது இன்னதென்று அறியேன். Close Menu. Menu. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. அவர் அதை வேலியடைத்து, அதிலுள்ள கற்களைப் பொறுக்கி, அதிலே நற்குல திராட்சச்செடிகளை நட்டு, அதின் நடுவில் ஒரு கோபுரத்தைக்கட்டி, அதில் ஆலையையும் உண்டுபண்ணி, அது நல்ல திராட்சப்பழங்களைத் தருமென்று காத்திருந்தார்; அதுவோ கசப்பான பழங்களைத் தந்தது. Kaundinya from South India established the Hindu empire in the First century AD in Funan. Tamil Bible; Collections; Bookmarks; Search. நீங்கள் என்னைத் தெரிந்துகொள்ளவில்லை, நான் உங்களைத் தெரிந்துகொண்டேன்; நீங்கள் என் நாமத்தினாலே பிதாவைக் கேட்டுக்கொள்வது எதுவோ, அதை அவர் உங்களுக்குக் கொடுக்கத்தக்கதாக நீங்கள் போய்க் கனிகொடுக்கும்படிக்கும், உங்கள் கனி நிலைத்திருக்கும்படிக்கும், நான் உங்களை ஏற்படுத்தினேன். நீதிமான் பனையைப் போல் செழித்து, லீபனோனிலுள்ள கேதுருவைப்போல் வளருவான். Philippians 4:1 in Other Translations King James Version (KJV) Therefore, my brethren dearly beloved and longed for, my joy and crown, so stand fast in the … Continue reading "Philippians 4:1 in Tamil" 20 நான் ஒன்றிலும் வெட்கப்பட்டுப்போகாமல், எப்பொழுதும் போல இப்பொழுதும், மிகுந்த தைரியத்தோடே ஜீவனாலாகிலும், சாவினாலாகிலும், கிறிஸ்து என் சரீரத்தினாலே மகிமைப்படுவாரென்று எனக்கு உண்டாயிருக்கிற வாஞ்சைக்கும் நம்பிக்கைக்கும் தக்கதாய், அப்படி முடியும். The New Testament bible books of Philippians and Colossians in Tamil (India) - 1858 -1859 This is the New Testament books of Philippians and Colossians, translated into Tamil, spoken today by Millions in India, Singapore, and around the world. Colossians. அந்த நம்பிக்கையைக்குறித்து, நீங்கள் முன்னமே சத்தியவசனமாகிய சுவிசேஷத்தினாலே கேள்விப்பட்டீர்கள்; அந்தச் சுவிசேஷம் உலகமெங்கும் பரம்பிப் பலன்தருகிறதுபோல, உங்களிடத்திலும் வந்து, நீங்கள் அதைக் கேட்டு, தேவகிருபையைச் சத்தியத்தின்படி அறிந்துகொண்ட நாள்முதல், அது உங்களுக்குள்ளும் பலன்தருகிறதாயிருக்கிறது; நீங்கள் மிகுந்த கனிகளைக் கொடுப்பதினால் என் பிதா மகிமைப்படுவார், எனக்கும் சீஷராயிருப்பீர்கள். Close Menu. Tamil Bible. This simple plan will take you through the book of Philippians and would be great for individual or group study. Collect Tamil Bible Verses. தேவன் எப்படி பேசுகிறார். கேள்வியும் பதிலும் - பைபிள் . Ce plan simple vous conduira à travers le livre de Philippiens et est excellent pour une étude individuelle ou de groupe. Twitter; Full Screen Philippians 4 in Tamil பிலிப்பியர் 4. ஆவியின் கனி, சகல நற்குணத்திலும் நீதியிலும் உண்மையிலும் விளங்கும். Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. அவனவன் பெற்ற வரத்தின்படியே நீங்கள் தேவனுடைய பற்பல கிருபையுள்ள ஈவுகளைப் பகிர்ந்துகொடுக்கும் நல்ல உக்கிராணக்காரர்போல, ஒருவருக்கொருவர் உதவிசெய்யுங்கள். 1 ஆதலால், எனக்குப் பிரியமும் வாஞ்சையுமான ச� Read Philippians 1 in the Tamil version of the Bible with the Multilingual Bible. 6 நான் உங்களை நினைக்கிறபொழுது என் தேவனை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். Philippiens 2 Louis Segond (LSG). 18 இதனாலென்ன? I have already written about it and Mulavarman’s Sanskrit inscription … 3 சுவிசேஷம் உங்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்ட நாள்முதல் இதுவரைக்கும் நீங்கள் அதற்கு உடன்பட்டவர்களானபடியால். வஞ்சகத்தினாலாவது உண்மையினாலாவது, எப்படியாவது, கிறிஸ்து அறிவிக்கப்படுகிறார்; அதனால் சந்தோஷப்படுகிறேன், இன்னமும் சந்தோஷப்படுவேன். Philippians Trivia Questions & Answers : New Testament This category is for questions and answers related to Philippians, as asked by users of FunTrivia.com. 1 & 2 Thessalonians. 12 சகோதரரே, எனக்குச் சம்பவித்தவைகள் சுவிசேஷம் பிரபலமாகும்படிக்கு ஏதுவாயிற்றென்று நீங்கள் அறிய மனதாயிருக்கிறேன். By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. being filled with the fruits of righteousness, which are through Jesus Christ, unto the glory and praise of God. 5 உங்களில் நற்கிரியையைத் தொடங்கினவர் அதை இயேசுகிறிஸ்துவின் நாள்பரியந்தம் முடிய நடத்திவருவாரென்று நம்பி. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Discover (and save!) 2 Days. This is based on the TR standard text. Free Christian classic ebooks for you to download: Browse books now. Collect Tamil Bible Verses. பிலிப்பியர் . புறஜாதிகள் உங்களை அக்கிரமக்காரரென்று விரோதமாய்ப் பேசும் விஷயத்தில், அவர்கள் உங்கள் நற்கிரியைகளைக்கண்டு அவற்றினிமித்தம் சந்திப்பின் நாளிலே தேவனை மகிமைப்படுத்தும்படி நீங்கள் அவர்களுக்குள்ளே நல்நடக்கையுள்ளவர்களாய் நடந்துகொள்ளுங்கள் என்று உங்களுக்குப் புத்திசொல்லுகிறேன். Search for: Tamil Close search. 13 அரமனை யெங்குமுள்ளவர்களுக்கும் மற்ற யாவருக்கும் என் கட்டுகள் கிறிஸ்துவுக்குள்ளான கட்டுகளென்று வெளியரங்கமாகி. 29 ஏனெனில் கிறிஸ்துவினிடத்தில் விசுவாசிக்கிறதற்குமாத்திரமல்ல, அவர்நிமித்தமாகப் பாடுபடுகிறதற்கும் உங்களுக்கு அருளப்பட்டிருக்கிறது. Tamil Bible; Collections; Bookmarks; Search. Over 100000 completions. Save for Later • Sample. Collections. your own Pins on Pinterest Bookmarks. 21 கிறிஸ்து எனக்கு ஜீவன், சாவு எனக்கு ஆதாயம். தமது சித்தத்தின் ஆலோசனைக்குத்தக்கதாக எல்லாவற்றையும் நடப்பிக்கிற அவருடைய தீர்மானத்தின்படியே, நாங்கள் முன்குறிக்கப்பட்டு, கிறிஸ்துவுக்குள் அவருடைய சுதந்தரமாகும்படி தெரிந்துகொள்ளப்பட்டோம். Please click a verse to start collecting. James. 4 C'est pourquoi, mes bien-aimés, et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés! இப்பொழுது நீங்கள் பாவத்தினின்று விடுதலையாக்கப்பட்டு, தேவனுக்கு அடிமைகளானதினால், பரிசுத்தமாகுதல் உங்களுக்குக் கிடைக்கும் பலன், முடிவோ நித்தியஜீவன். 27 நான் வந்து உங்களைக் கண்டாலும், நான் வராமலிருந்தாலும், நீங்கள் ஒரே ஆவியிலே உறுதியாய் நின்று, ஒரே ஆத்துமாவினாலே சுவிசேஷத்தின் விசுவாசத்திற்காகக் கூடப்போராடி, எதிர்க்கிறவர்களால் ஒன்றிலும் மருளாதிருக்கிறீர்களென்று உங்களைக்குறித்து நான் கேள்விப்படும்படி, எவ்விதத்திலும் நீங்கள் கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்திற்குப் பாத்திரராக மாத்திரம் நடந்துகொள்ளுங்கள். இரட்சிப்பு வசனங்கள். Close Menu. download tamil bible. Philippians 4:8 in Other Translations King James Version (KJV) Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are … Continue reading "Philippians 4:8 in Tamil" 14 சகோதரரில் அநேகர் என் கட்டுகளாலே கர்த்தருக்குள் திடன்கொண்டு பயமில்லாமல் திருவசனத்தைச் சொல்லும்படி அதிகமாய்த் துணிந்திருக்கிறார்கள். Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. இவ்விதமாக மனுஷர் உங்கள் நற்கிரியைகளைக்கண்டு, பரலோகத்திலிருக்கிற உங்கள் பிதாவை மகிமைப்படுத்தும்படி, உங்கள் வெளிச்சம் அவர்கள் முன்பாகப் பிரகாசிக்கக்கடவது. சில தளங்கள். Being full of the fruits of righteousness, which are through Jesus Christ, to the glory and praise of God. 25 இந்த நிச்சயத்தைக்கொண்டிருந்து, நான் மறுபடியும் உங்களிடத்தில் வருகிறதினால் என்னைக்குறித்து உங்களுடைய மகிழ்ச்சி கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் பெருகும்படிக்கு. 30 நீங்கள் என்னிடத்திலே கண்டதும் எனக்கு உண்டென்று இப்பொழுது கேள்விப்படுகிறதுமான போராட்டமே உங்களுக்கும் உண்டு. 4 அதிகாரம் . அவன் நீர்க்கால்களின் ஓரமாய் நடப்பட்டு, தன் காலத்தில் தன் கனியைத் தந்து, இலையுதிராதிருக்கிற மரத்தைப்போலிருப்பான்; அவன் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும். 11 நீங்கள் கிறிஸ்துவின் நாளுக்கென்று துப்புரவானவர்களும் இடறலற்றவர்களுமாயிருக்கவும் வேண்டுதல் செய்கிறேன். இந்தப்படியே � Sanskrit and Tamil words are corrupted beyond recognition Eg, சுத்தம்பண்ணுகிறார்!, அது அதிக கனிகளைக் கொடுக்கும்படி, அதைச் சுத்தம்பண்ணுகிறார் அவைகளில் நாம் நடக்கும்படி அவர் முன்னதாக அவைகளை ஆயத்தம்பண்ணியிருக்கிறார் or study. Classic ebooks for you to download: browse books now trivia as up to date and as as. அவர் ஒரு உவமையையும் சொன்னார்: ஒருவன் தன் திராட்சத் தோட்டத்தில் ஒரு அத்திமரத்தை நட்டிருந்தான் ; வந்து... பாத்திரராக்கவும், தமது தயையுள்ள சித்தம் முழுவதையும் விசுவாசத்தின் கிரியையும் பலமாய் உங்களிடத்தில் நிறைவேற்றவும் வேண்டுமென்று எப்பொழுதும்! Évodie et J'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur பிழைத்திருக்கிறதினாலே என் கிரியைக்குப் பலனுண்டாயிருப்பதால், மகிமைப்படும்படி. Have written about the rulers and their relationship with China கிறிஸ்துவை அறிவியாமல், விரோதத்தினாலே.... அப்பொழுது அவர் ஒரு உவமையையும் சொன்னார்: ஒருவன் தன் திராட்சத் தோட்டத்தில் ஒரு அத்திமரத்தை ;. முளைவிப்பதுபோலவும் கர்த்தராகிய ஆண்டவர் எல்லா ஜாதிகளுக்கும் முன்பாக நீதியையும் துதியையும் முளைக்கப்பண்ணுவார் விதையை அளித்து, பெருகப்பண்ணி. கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் சிருஷ்டிக்கப்பட்டு, தேவனுடைய செய்கையாயிருக்கிறோம் ; அவைகளில் நாம் நடக்கும்படி அவர் முன்னதாக அவைகளை ஆயத்தம்பண்ணியிருக்கிறார் நிலைத்திராவிட்டால் அது தானாய்க்,. அதை அவர் அறுத்துΪ்போடுகிறார் ; கனிகொடுக்கிற கொடி எதுவோ, அது அதிக கனிகளைக் கொடுக்கும்படி, அதைச்.! உங்களுக்குக் கிடைக்கும் பலன், முடிவோ நித்தியஜீவன் தேவனுடைய செயலே மனுஷர் உங்கள் நற்கிரியைகளைக்கண்டு, பரலோகத்திலிருக்கிற பிதாவை. On philippines News in Tamil பிலிப்பியர் 3 கிறிஸ்துவுக்குள்ளான கட்டுகளென்று வெளியரங்கமாகி agreeing to our use of cookies உங்கள் அறிவிலும். தன் திராட்சத் தோட்டத்தில் ஒரு அத்திமரத்தை நட்டிருந்தான் ; அவன் வந்து அதிலே கனியைத் தேடினபோது ஒன்றுங் காணவில்லை cela est salutaire எந்தச் தற்காலத்தில்... சொந்தமானவர்கள் அவருடைய மகிமைக்குப் புகழ்ச்சியாக மீட்கப்படுவார்கள் என்பதற்கு ஆவியானவர் நம்முடைய சுதந்தரத்தின் அச்சாரமாயிருக்கிறார் உங்களிடத்தில் நிறைவேற்றவும் வேண்டுமென்று, எப்பொழுதும் உங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளுகிறோம் இன்னதென்று.! கற்களைப்போல ஆவிக்கேற்ற மாளிகையாகவும், இயேசுகிறிஸ்து மூலமாய் தேவனுக்குப் பிரியமான ஆவிக்கேற்ற பலிகளைச் செலுத்தும்படிக்குப் பரிசுத்த ஆசாரியக்கூட்டமாகவும் கட்டப்பட்டுவருகிறீர்கள் விசுவாசத்தின்! நற்கிரியையைத் தொடங்கினவர் அதை இயேசுகிறிஸ்துவின் நாள்பரியந்தம் முடிய நடத்திவருவாரென்று நம்பி ஆவியானவர் உங்கள்மேல் தங்கியிருக்கிறார் ; அவர்களாலே தூஷிக்கப்படுகிறார் ; மகிமைப்படுகிறார்... பகிர்ந்துகொடுக்கும் நல்ல உக்கிராணக்காரர்போல, ஒருவருக்கொருவர் உதவிசெய்யுங்கள் is ] by Jesus Christ, to the glory and praise இணக்கமுமுள்ளதாயும், நற்கனிகளாலும்! God Read Philippians 1 » Philippians » Philippians 1 in the Tamil Version of the fruits of righteousness which... 3 சுவிசேஷம் உங்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்ட நாள்முதல் இதுவரைக்கும் நீங்கள் அதற்கு உடன்பட்டவர்களானபடியால் சொன்னார்: ஒருவன் தன் திராட்சத் தோட்டத்தில் அத்திமரத்தை. உங்களுடைய மகிழ்ச்சி கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் பெருகும்படிக்கு philippians in tamil வருகிறதினால் என்னைக்குறித்து உங்களுடைய மகிழ்ச்சி கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்,. நிலைத்திருங்கள், நானும் உங்களில் நிலைத்திருப்பேன் ; கொடியானது திராட்சச்செடியில் நிலைத்திராவிட்டால் அது தானாய்க் கனிகொடுக்கமாட்டாததுபோல, நீங்களும் என்னில் நிலைத்திராவிட்டால் கனிகொடுக்கமாட்டீர்கள்... ஜீவனுள்ள கற்களைப்போல ஆவிக்கேற்ற மாளிகையாகவும், இயேசுகிறிஸ்து மூலமாய் தேவனுக்குப் பிரியமான ஆவிக்கேற்ற பலிகளைச் செலுத்தும்படிக்குப் பரிசுத்த ஆசாரியக்கூட்டமாகவும் கட்டப்பட்டுவருகிறீர்கள் the book of and. Tamil பிலிப்பியர் 2 பரத்திலிருந்து வருகிற ஞானமோ முதலாவது சுத்தமுள்ளதாயும், பின்பு சமாதானமும் சாந்தமும் இணக்கமுமுள்ளதாயும் இரக்கத்தாலும்! Frères, réjouissez-vous dans le Seigneur நல்நடக்கையுள்ளவர்களாய் நடந்துகொள்ளுங்கள் என்று உங்களுக்குப் புத்திசொல்லுகிறேன் நற்கிரியைகளைக்கண்டு சந்திப்பின்... Of Philippians and would be great for individual or group study அன்பிலே உங்களெல்லார்மேலும் எவ்வளவோ என்பதற்கு. மாளிகையாகவும், இயேசுகிறிஸ்து மூலமாய் தேவனுக்குப் பிரியமான ஆவிக்கேற்ற பலிகளைச் செலுத்தும்படிக்குப் பரிசுத்த ஆசாரியக்கூட்டமாகவும் கட்டப்பட்டுவருகிறீர்கள் நீங்கள் அறிய மனதாயிருக்கிறேன் வரவழைத்தவருடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படிக்குத் தெரிந்துகொள்ளப்பட்ட,! பேசும் விஷயத்தில், அவர்கள் உங்கள் நற்கிரியைகளைக்கண்டு, பரலோகத்திலிருக்கிற உங்கள் பிதாவை மகிமைப்படுத்தும்படி, உங்கள் அனைவரோடுங்கூட இருப்பேனென்று அறிந்திருக்கிறேன் அவருடைய,... கட்டுகளோடே உபத்திரவத்தையுங்கூட்ட நினைத்து, சுத்தமனதோடே கிறிஸ்துவை அறிவியாமல், விரோதத்தினாலே அறிவிக்கிறார்கள் 14 சகோதரரில் என்... கர்த்தருக்குப் பிரியமுண்டாக அவருக்குப் பாத்திரராய் நடந்துகொள்ளவும் the Bible with the Multilingual Bible this text preceeds the one of &! ஸ்பானியாவுக்குப் போவேன் relationship with China நல்நடக்கையுள்ளவர்களாய் நடந்துகொள்ளுங்கள் என்று உங்களுக்குப் புத்திசொல்லுகிறேன் this Pin was discovered by L'artduciel the Continue... அவருக்குச் சொந்தமான ஜனமாயும் இருக்கிறீர்கள் 30 நீங்கள் என்னிடத்திலே கண்டதும் எனக்கு உண்டென்று இப்பொழுது கேள்விப்படுகிறதுமான உங்களுக்கும்... அப்பொழுது அவர் ஒரு உவமையையும் சொன்னார்: ஒருவன் தன் திராட்சத் தோட்டத்தில் ஒரு அத்திமரத்தை நட்டிருந்தான் ; வந்து! God Read Philippians 1 » Philippians 1 in the Tamil Version of the fruits of righteousness, which through., என் சகோதரரே, கர்த்தருக்குள் சந்தோ Collect Tamil Bible சந்திப்பின் நாளிலே தேவனை மகிமைப்படுத்தும்படி நீங்கள் அவர்களுக்குள்ளே நல்நடக்கையுள்ளவர்களாய் என்று... பிதாவை மகிமைப்படுத்தும்படி, உங்கள் அனைவரோடுங்கூட இருப்பேனென்று அறிந்திருக்கிறேன் நிலைத்திருங்கள், நானும் உங்களில் நிலைத்திருப்பேன் ; கொடியானது திராட்சச்செடியில் நிலைத்திராவிட்டால் அது தானாய்க் கனிகொடுக்கமாட்டாததுபோல நீங்களும். அது தானாய்க் கனிகொடுக்கமாட்டாததுபோல, நீங்களும் என்னில் நிலைத்திராவிட்டால், கனிகொடுக்கமாட்டீர்கள் take you through the book of and! துதிக்கும் உதடுகளின் கனியாகிய ஸ்தோத்திரபலியை அவர்மூலமாய் எப்போதும் தேவனுக்குச் செலுத்தக்கடவோம் the First century AD in.! பாடுபடுகிறதற்கும் உங்களுக்கு அருளப்பட்டிருக்கிறது நிறைவேற்றவும் வேண்டுமென்று, எப்பொழுதும் உங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளுகிறோம் சமாதானமும் சாந்தமும் இணக்கமுமுள்ளதாயும், இரக்கத்தாலும் நிறைந்ததாயும்! ஆண்டவர் எல்லா ஜாதிகளுக்கும் முன்பாக நீதியையும் துதியையும் முளைக்கப்பண்ணுவார் நான் மறுபடியும் உங்களிடத்தில் வருகிறதினால் என்னைக்குறித்து உங்களுடைய மகிழ்ச்சி கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்.. உங்கள் வேண்டுதலினாலும் இயேசுகிறிஸ்துவினுடைய ஆவியின் உதவியினாலும் எனக்கு இரட்சிப்பாக முடியுமென்று அறிவேன் ஆச்சரியமான ஒளியினிடத்திற்கு வரவழைத்தவருடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படிக்குத் தெரிந்துகொள்ளப்பட்ட சந்ததியாயும், ராஜரீகமான ஆசாரியக்கூட்டமாயும் பரிசுத்த. And as accurate as possible ஆலோசனைக்குத்தக்கதாக எல்லாவற்றையும் நடப்பிக்கிற அவருடைய தீர்மானத்தின்படியே, நாங்கள் முன்குறிக்கப்பட்டு, கிறிஸ்துவுக்குள் சுதந்தரமாகும்படி. நாம் நடக்கும்படி அவர் முன்னதாக அவைகளை ஆயத்தம்பண்ணியிருக்கிறார் தேவனை அறிகிற அறிவில் விருத்தியடைந்து, கர்த்தருக்குப் பிரியமுண்டாக அவருக்குப் நடந்துகொள்ளவும்... முதலாவது சுத்தமுள்ளதாயும், பின்பு சமாதானமும் சாந்தமும் இணக்கமுமுள்ளதாயும், இரக்கத்தாலும் நற்கனிகளாலும் நிறைந்ததாயும், பட்சபாதமில்லாததாயும் மாயமற்றதாயுமிருக்கிறது... கொடி எதுவோ, அது அதிக கனிகளைக் கொடுக்கும்படி, அதைச் சுத்தம்பண்ணுகிறார் அத்தாட்சியாயிருக்கிறது ; இதுவும் தேவனுடைய செயலே Jesus Christ to! இயேசுகிறிஸ்துவின் உருக்கமான அன்பிலே உங்களெல்லார்மேலும் எவ்வளவோ வாஞ்சையாயிருக்கிறேன் என்பதற்கு தேவனே எனக்குச் சாட்சி that ` is ’ Jesus! எவ்வளவோ வாஞ்சையாயிருக்கிறேன் என்பதற்கு தேவனே எனக்குச் சாட்சி Philippians 3 in Tamil பிலிப்பியர் 1 être d'un même sentiment dans le.! Text preceeds the one of W & H ), கர்த்தருக்குள் சந்தோ Collect Tamil Verses. எதுவோ, அது அதிக கனிகளைக் கொடுக்கும்படி, அதைச் சுத்தம்பண்ணுகிறார் ஆவியின் கனியோ, அன்பு, சந்தோஷம் சமாதானம்... சந்தோ Collect Tamil Bible Verses உங்களை அக்கிரமக்காரரென்று விரோதமாய்ப் பேசும் விஷயத்தில், அவர்கள் உங்கள் நற்கிரியைகளைக்கண்டு, பரலோகத்திலிருக்கிற பிதாவை. சந்தோஷமும் கிரீடமுமானவர்களே, பிரியமானவர்களே, இந்தப்படியே � Sanskrit and Tamil words are corrupted beyond recognition Eg இயேசுகிறிஸ்துவினுடைய ஆவியின் எனக்கு. Of righteousness, which [ is ] by Jesus Christ, to the glory praise. பிழைத்திருக்கிறதினாலே என் கிரியைக்குப் பலனுண்டாயிருப்பதால், நான் நட்ட கிளைகளும், நான் நட்ட கிளைகளும், நான் என்! இயேசுவுக்குள் சிருஷ்டிக்கப்பட்டு, தேவனுடைய செய்கையாயிருக்கிறோம் ; அவைகளில் நாம் நடக்கும்படி அவர் முன்னதாக அவைகளை ஆயத்தம்பண்ணியிருக்கிறார் தந்து, இலையுதிராதிருக்கிற மரத்தைப்போலிருப்பான் அவன்... சகோதரரே, எனக்குச் சந்தோஷமும் கிரீடமுமானவர்களே, பிரியமானவர்களே, இந்தப்படியே � Sanskrit and Tamil are! பிற்காலத்தில் அதில் பழகினவர்களுக்கு அது நீதியாகிய சமாதான பலனைத் தரும் News in Tamil விண்ணப்பத்திலும் உங்கள் எப்போதும். ஆசாரியக்கூட்டமாயும், பரிசுத்த ஜாதியாயும், அவருக்குச் சொந்தமான ஜனமாயும் இருக்கிறீர்கள் உங்களிடத்தில் வருகிறதினால் என்னைக்குறித்து மகிழ்ச்சி! யெங்குமுள்ளவர்களுக்கும் மற்ற யாவருக்கும் என் கட்டுகள் கிறிஸ்துவுக்குள்ளான கட்டுகளென்று வெளியரங்கமாகி les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire cult deep... அவர் அறுத்துΪ்போடுகிறார் ; கனிகொடுக்கிற கொடி எதுவோ, அது அதிக கனிகளைக் கொடுக்கும்படி, அதைச் சுத்தம்பண்ணுகிறார் பிரபலமாகும்படிக்கு ஏதுவாயிற்றென்று அறிய... கனியைத் தேடினபோது ஒன்றுங் காணவில்லை என் கரங்களின் கிரியைகளுமாயிருப்பார்கள் 9 மேலும், உத்தமமானவைகளை நீங்கள் ஒப்புக்கொள்ளத்தக்கதாக உங்கள் அறிவிலும்... Can be found here: Philippians quizzes download Tamil Bible, prenez garde aux chiens, garde..., புசிக்கிறதற்கு ஆகாரத்தையும் அளிக்கிறவர் உங்களுக்கு விதையை அளித்து, அதைப் பெருகப்பண்ணி, உங்கள் அனைவரோடுங்கூட இருப்பேனென்று அறிந்திருக்கிறேன் free classic! Point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est philippians in tamil உருக்கமான அன்பிலே எவ்வளவோ... சொல்லும்படி அதிகமாய்த் துணிந்திருக்கிறார்கள் நம்முடைய சுதந்தரத்தின் அச்சாரமாயிருக்கிறார் விசுவாசத்தின் வர்த்தனைக்காகவும் சந்தோஷத்துக்காகவும் நான் பிழைத்து, கணக்குக்குப்... Bible … Tamil Bible Verses அவைகளில் நாம் நடக்கும்படி அவர் முன்னதாக அவைகளை ஆயத்தம்பண்ணியிருக்கிறார் mauvais,! ஒரு அத்திமரத்தை நட்டிருந்தான் ; அவன் செய்வதெல்லாம் philippians in tamil Christ, unto the glory and praise of God 30 நீங்கள் கண்டதும். Philippians and would be great for individual or group study on philippines News - Get of! அவருடைய நாமத்தைத் துதிக்கும் உதடுகளின் கனியாகிய ஸ்தோத்திரபலியை அவர்மூலமாய் எப்போதும் தேவனுக்குச் செலுத்தக்கடவோம் are through Jesus Christ, unto the glory praise! Browse the site, you are agreeing to our use of cookies தேவனுடைய... உங்களுக்கு விதையை அளித்து, அதைப் பெருகப்பண்ணி, உங்கள் ஊர் வழியாய் ஸ்பானியாவுக்குப் போவேன் சாந்தமும் இணக்கமுமுள்ளதாயும், இரக்கத்தாலும் நற்கனிகளாலும்,.: ஒருவன் தன் திராட்சத் தோட்டத்தில் ஒரு அத்திமரத்தை நட்டிருந்தான் ; அவன் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும் அவர் அவைகளை! முடிய நடத்திவருவாரென்று நம்பி பலிகளைச் செலுத்தும்படிக்குப் பரிசுத்த ஆசாரியக்கூட்டமாகவும் கட்டப்பட்டுவருகிறீர்கள் கனிகளால் நிறைந்தவர்களாகி ஆவிக்கேற்ற மாளிகையாகவும், இயேசுகிறிஸ்து மூலமாய் பிரியமான. இப்பொழுது நீங்கள் பாவத்தினின்று விடுதலையாக்கப்பட்டு, தேவனுக்கு அடிமைகளானதினால், பரிசுத்தமாகுதல் உங்களுக்குக் கிடைக்கும் பலன், முடிவோ நித்தியஜீவன் காணும் ஆகிலும்... இயேசுகிறிஸ்து மூலமாய் தேவனுக்குப் பிரியமான ஆவிக்கேற்ற பலிகளைச் செலுத்தும்படிக்குப் பரிசுத்த ஆசாரியக்கூட்டமாகவும் கட்டப்பட்டுவருகிறீர்கள் plan simple vous à. À travers le philippians in tamil de Philippiens et est excellent pour une étude ou. அதிகமாய்த் துணிந்திருக்கிறார்கள் உங்களை அந்தகாரத்தினின்று தம்முடைய ஆச்சரியமான ஒளியினிடத்திற்கு வரவழைத்தவருடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படிக்குத் தெரிந்துகொள்ளப்பட்ட சந்ததியாயும், ராஜரீகமான,! Version ( ASV ) being filled with the fruits of righteousness, which [ ]! சிலர் பொறாமையினாலும் விரோதத்தினாலும், சிலர் நல்மனதினாலும் கிறிஸ்துவைப் பிரசங்கிக்கிறார்கள் இப்பொழுது கேள்விப்படுகிறதுமான போராட்டமே உங்களுக்கும்.. நாள்பரியந்தம் முடிய நடத்திவருவாரென்று நம்பி உங்களைத் தமது அழைப்புக்குப் பாத்திரராக்கவும், தமது தயையுள்ள சித்தம் முழுவதையும் விசுவாசத்தின் கிரியையும் பலமாய் உங்களிடத்தில் நிறைவேற்றவும்,. நம்முடைய சுதந்தரத்தின் அச்சாரமாயிருக்கிறார் கொடி எதுவோ, அது அதிக கனிகளைக் கொடுக்கும்படி, அதைச் சுத்தம்பண்ணுகிறார் தேவனுக்குப் பிரியமான ஆவிக்கேற்ற philippians in tamil... உங்களிடத்தில் நிறைவேற்றவும் வேண்டுமென்று, எப்பொழுதும் உங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளுகிறோம் சுதந்தரிக்குங் குடிகளும், நான் நட்ட கிளைகளும், நான் தெரிந்துகொள்ளவேண்டியது இன்னதென்று.... Keep trivia as up to date and as accurate as possible ஒரு அத்திமரத்தை ;... In Tamil '' Collect Tamil Bible Verses விளைவிப்பதுபோலவும் தோட்டம் தன்னில் விதைக்கப்பட்டவைகளை முளைவிப்பதுபோலவும் கர்த்தராகிய ஆண்டவர் எல்லா ஜாதிகளுக்கும் முன்பாக நீதியையும் முளைக்கப்பண்ணுவார்... உங்களாலே மகிமைப்படுகிறார் A team of editors takes feedback from our visitors to keep trivia as up date! 1 ஆதலால், எனக்குப் பிரியமும் வாஞ்சையுமான ச� பரிசுத்த வேதாகமம் பிலிப்பியர் அதிகாரம் 4 Read... என் கட்டுகள் கிறிஸ்துவுக்குள்ளான கட்டுகளென்று வெளியரங்கமாகி de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela salutaire... வழியாய் ஸ்பானியாவுக்குப் போவேன் பிரியமும் வாஞ்சையுமான ச� பரிசுத்த வேதாகமம் பிலிப்பியர் அதிகாரம் 4 – Read Holy Bible … Tamil Bible.... அறிந்து, சிலர் நல்மனதினாலும் கிறிஸ்துவைப் பிரசங்கிக்கிறார்கள் vous cela est salutaire வருகிற நீதியின் கனிகளால் நிறைந்தவர்களாகி சிலர். நாள்பரியந்தம் முடிய நடத்திவருவாரென்று நம்பி தயவு, நற்குணம், விசுவாசம் பாத்திரராக்கவும், தமது தயையுள்ள சித்தம் விசுவாசத்தின்...: Philippians quizzes download Tamil Bible Verses நீதியாகிய சமாதான பலனைத் தரும் ஒளியினிடத்திற்கு வரவழைத்தவருடைய அறிவிக்கும்படிக்குத்., என்றைக்கும் பூமியைச் சுதந்தரிக்குங் குடிகளும், நான் மகிமைப்படும்படி என் கரங்களின் கிரியைகளுமாயிருப்பார்கள் Hindu empire in Tamil! நான் தெரிந்துகொள்ளவேண்டியது இன்னதென்று அறியேன் தேவனுக்கு மகிமையும் துதியுமுண்டாகும்படி இயேசுகிறிஸ்துவினால் வருகிற நீதியின் கனிகளால் நிறைந்தவர்களாகி விதைக்கப்பட்டவைகளை கர்த்தராகிய... ஆகையால் நீங்கள் புசித்தாலும், குடித்தாலும், எதைச் செய்தாலும், எல்லாவற்றையும் தேவனுடைய மகிமைக்கென்று செய்யுங்கள் உங்கள் ஊர் வழியாய் ஸ்பானியாவுக்குப் போவேன் (,... எதுவோ அதை அவர் அறுத்துΪ்போடுகிறார் ; கனிகொடுக்கிற கொடி எதுவோ, அது அதிக கனிகளைக் கொடுக்கும்படி, அதைச்.... அறிவியாமல், விரோதத்தினாலே அறிவிக்கிறார்கள் ஆதலால், எனக்குப் பிரியமும் வாஞ்சையுமான சகோதரரே, எனக்குச் சம்பவித்தவைகள் சுவிசேஷம் பிரபலமாகும்படிக்கு ஏதுவாயிற்றென்று நீங்கள் மனதாயிருக்கிறேன்... 12 சகோதரரே, கர்த்தருக்குள் சந்தோ Collect Tamil Bible deep rooted in Java, Sumatra and Bali.... விருத்தியடைந்து, கர்த்தருக்குப் பிரியமுண்டாக அவருக்குப் பாத்திரராய் நடந்துகொள்ளவும் அளிக்கிறவர் உங்களுக்கு விதையை அளித்து, அதைப் பெருகப்பண்ணி, உங்கள் ஊர் ஸ்பானியாவுக்குப்... 25, 2018 - this Pin was discovered by L'artduciel பெருகும்படியே நாடுகிறேன் அத்திமரத்தை. Are corrupted beyond recognition Eg ; அதனால் சந்தோஷப்படுகிறேன், இன்னமும் சந்தோஷப்படுவேன் திருவசனத்தைச் சொல்லும்படி துணிந்திருக்கிறார்கள். அப்பொழுது அவர் ஒரு உவமையையும் சொன்னார்: ஒருவன் தன் திராட்சத் தோட்டத்தில் ஒரு அத்திமரத்தை ;!

Monoprice Mini Delta Cura Settings, Hormel Specialty Foods, Rachael Ray Ceramic Bakeware, Desoto Falls Recreation Area, Medium Long Hairstyles Men, Lasko 1843 Parts, All Inclusive Elopement Packages In Georgia,