Habitación 1520 Producciones
Caldas 1442
Buenos Aires - Argentina
Tel. +54 11 5235-9506
info@habitacion1520.com

efeso 2:8 paliwanag

Sinopsis

III. Unity and Maturity in the Body of Christ - As a prisoner for the Lord, then, I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Idagdag ko, at pinapalis ang kanyang lalamunan sa akin apologetically. Ang kaligtasan ay ayon sa biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya (Mga Taga Efeso 2:8-9). Read the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation of the Bible. Hindi ito nanggaling mula sa iyong pagpapasiya. kung bakit madalas sila sa mga nightclub. Pagkatapos ng Konseho ng Efeso noong 431 CE, ang Iglesiang Assyrian ng Silangan ay humiwalay sa ibang mga obispo ng simbahan sa Bizantino. Ito ay hindi dahil sa gawa upang hindi magmalaki ang sinuman.” Tingnan din: Roma 4:1-4; Galacia 2:16; Tito 3:5. Para sa iba pang … Ang totoong ebanghelyo ngayon, tulad sa panahon ni Pablo, ay ibinibigay ng mga awtorisadong mga propeta at apostol (tingnan sa Mga Taga Efeso 2:19–20;4:11–14) at nakasalig sa “biyaya ni Cristo” (Mga Taga Galacia 1:6; tingnan din sa 2 Nephi 2:8; 10:24). Ang kaalamang ito. Ang paliwanag dito ay ang The Father, The Son (Jesus) at The Holy Spirit ay lahat iisa: Ang tatlo sa kanila ay tumutukoy isa at tanging isa Ang Diyos, hindi sa pamamagitan ng tao, ngunit sa pamamagitan ng kapangyarihan, kalooban at pag-ibig. Ang konsehong ito ay ipinatawag ng mga obispo upang lutasin at talakayin ang mga paniniwala ng mga Nestorian na isinulong ni Nestorio na Patriarka ng Constantinople noong 428–431 CE. (Mga Gawa 8:1; Mga Taga Efeso 5:23; Mga Gawa 16:31) I. Una, ang pagpupunta sa simbahan ay makapagagaling ng iyong kalungkutan, Genesis 2:18; Lucas 14:23. Pang-apat, nagkaroon siya ng lamang sa pagkakaalam na hindi siya maliligtas sa pamamagitan ng pakatuto pa ng lubos, II Timoteo 3:7; Juan 6:37; Mga Gawa 16:30. 2 At ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi, ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat, na makapagtuturo naman sa mga iba. Ito na nagsimula sa ang orihinal na costume. Ang mga Kabataan ay Nagtatanong . Efeso 2:1-22—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. (Mateo 23:16-22, Juan 5:37-39) (Mateo 23:16-22, Juan 5:37-39) Ang Pariseo ay isang makulit para sa sulat ng kautusan, ngunit gumagawa nang salungat sa diwa ng kautusan. "Ang katotohanan ay na aming aawitin ang aming pagkatapos ng ilang sandali," paliwanag ni Richard. V. Panglima, nagkaroon siya ng lamang ng pagkakaalam na siya, mismo ay kailangang magtiwala kay Hesus, I Timoteo 1:15. Isang halimbawa na lamang ay ang Isaias 9:6 na ang sabi ni G. Eraño Manalo “ang pangalan ng pamamahala ang tatawaging makapangyarihang Diyos…” (Pandoktrina Blg. Mga Taga-Efeso 2:8 - Sapagka't sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya; at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Dios; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog isiZulu At natagpuan tayo ni Jesus! Ang kaligtasan ay isang kaloob ng Diyos [Efeso 2:8]. 1:1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, sa mga banal na nangasa Efeso, at sa mga tapat kay Cristo Jesus: . Kung gagawin natin ito, matutupad ang layunin ng Diyos sa Kanyang paglikha: maluluwalhati Siya sa atin at tayo ay masisiyahan sa … Ang kaligtasan ay dumating at ibinigay bilang kaloob na walang bayad ng Diyos: Efeso 2:8-9 — “Ito ay sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito ay hindi sa inyong sarili, ito ay kaloob ng Diyos. Kaya’t ang Ebanghelyo ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas gaya ng ipinahayag ni Apostol Pablo. IV. Gayundin ang puwedeng mangyari sa isang taong nailigtas mula sa kasalanan. (Efeso 2:8). BakitIsipin ito: Isang mabait na lalaki ang nangakong magbibigay ng mamahaling regalo sa lahat ng pupunta sa isang partikular na lugar sa petsang itinakda niya. Tagalog Bible: Ephesians. Puwede bang maiwala ang kaligtasan? Be completely humble and gentle; be patient, bearing with one another in love. “Sa kanya’y mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan, ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya.” (Efeso 1:7). Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Palaging mayroong bagong dapat matutunan sa Salita ng Diyos habang tayo’y “lumalago sa . [Efeso 2:1] Nawala! Sila nadama ganap na mali. Itinago sa mundong ito! pananampalataya (Mga Taga-Efeso 2:8-9); at ayon kay Pablo, kung paano natin nakamit ang. . Una, ... Ang gustong ipakahulugan ng mga salita ni Pablo na nakasulat sa Efeso 2:8-9 ay maayos na maiintindihan lamang sa konteksto ng kanyang kabuuang sulat sa mga taga-Efeso. Sinasabi sa Banal na Kasulatan na … . Datapwat ang hindi gumagawa kundi nananalig sa Diyos na nagpapawalang-sala sa makasalanan ay pinawalang-sala dahil sa kanyang pananalig.” (Roma 4:4,5) At sa Efeso 2:8,9 ganito ang ating mababasa: “Dahil sa kagandahang-loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Cristo. VI. anong mabuting gawain, Titus 3:5; Mga Taga Efeso 2:8-9. At ang kaligtasang ito’y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Masyadong maraming glitz at karangyaan. Mga Taga Galacia 2:11–16. Napakaganda nito. Ngunit ito ay ang lahat ng linggo. 4 Sinomang kawal na nasa pagkakawal ay hindi nahalubilo sa mga bagay ng … Ngayon, napakadaling maintindihan ng lahat ng ito. Hindi. Ngayon ay dapat nating pag-aralan ang mga talatang bibliya tungkol sa Galit. Ang buhay na walanghangganay nangangahulugan na personal mong kilalanin ang DIOSngayon, at ikaw ay tutungo sa langitkapag ikaw ay namatay. Ngayong nauunawaan ko na ang talinghaga ayon sa itinuturo ng Panginoon, ang buong kahulugan ay lumalabas nang may kabuluhan at yaman. Ang Pariseo ay ipinapaliwanag ang Kasulatan sa kababawan, walang pagkaunawa, at walang paliwanag ng Banal na Espiritu. Ang grasya ng Diyos ay ibinigay sa atin, sinasabi ni Apostol Pedro, upang tayo’y maging mga katiwala nito. Hindi ito produkto ng pagnanais ng isang makasalanan. Sinasabi … Bagong Kaalaman. Paninita ni … 1 At kayo'y binuhay niya, nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan, 2 Na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanglibutang ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway; 3 Sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman, ng ibang panahon ay nangabubuhay sa mga kahalayan ng ating laman, na … Ito’y napakaganda! Ito ay mapapasaatin kung atin itong pakamamahalin sa lahat ng bagay (Mateo 13:44). Wordplanet: Pilipino Bibliya aklat: piliin ang mga libro na nais mong basahin ang online - Filipino Bible Books (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Written commentary on Revelation, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). g91 2/8 p. 15-17. Ang pananampalataya ay kaloob ng Dios. Ang katangian ng ama sa talinhaga ay nagpapakilala ng katangiang taglay ng Dios. Hindi ayon ito sa ating sarili, ayon sa apostol. Ang ating kagustuhan, bilang mga makasalanan, ay nagre-resulta ng maraming mga bagay: galit, pagseselos, kalayawan. kaligtasang ito, ganito din dapat tayo mamumuhay (Mga Taga-Colosas 2:6-7). II. Ang pananampalataya ay hindi galing sa iyo. Regular kaming nangangaral sa bahay-bahay, pero hindi namin iniisip na ito ang magliligtas sa amin. Ngunit, pangalawa, ang pagpupunta sa simbahan ay hindi makaliligtas sa iyo, Juan 3:7; Mga Taga Efeso 2:8-9; Mateo 11:28; Mga Taga Roma 10:10; Mga Gawa 16:31. Makipag-usap tungkol sa stress. Pero sinasabi ni Apostol Pablo sa Filipos 2:12, ... Hindi kailangan ng mga ‘gimmick,’ ni ng lohikal na pagbabali-baligtad sa paliwanag; ang lahat ay napakadaling maunawaan. kabutihan at pagkilala sa ating Panginoong Jesu-Cristo” (2 Pedro 3:14-18). Ang Dios ay mahabagin at magpatawad sa Kaniyang mga anak, at sinumang sa Kaniya’y lalapit, kung taus-puso ang paglapit at pagsisisi ay kakamtin ang Kaniyang kahabagan at kapatawaran. Ano ang Masasabi Tungkol sa mga Nightclub? An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon. This is one of the most difficult books to interpret. Ang galit ay isang tool ng diyablo upang magdulot ng kasalanan sa mga tao sa Diyos. "Itinuturo sa atin ng Galacia 3: 1-6 na hindi lamang natin ito makukuha sa pamamagitan ng paggawa ng mabubuting gawa, ngunit hindi rin natin ito mapapanatili sa ganoong paraan. Sinabi sa Mga Taga Efeso 2: 8 & 9 na "Sapagkat sa biyaya ay naligtas kayo sa pamamagitan ng pananampalataya, at hindi iyon sa inyong sarili; ito ay regalo ng Diyos, hindi sa mga gawa, baka may magyabang. At, habang tayo’y nagpapatuloy, natatagpuan natin kung gaano di-maubos-ubos ang mga yamang ito. 3 Makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan, na gaya ng mabuting kawal ni Cristo Jesus. Ang isang taong nailigtas mula sa pagkalunod ay puwedeng mahulog ulit o tumalon pa nga sa tubig. 1 Ikaw nga, anak ko, magpakalakas ka sa biyayang nasa kay Cristo Jesus. Ang karaniwang pinagbabatayan nila ay yaong nakasaad sa Efeso 2:8, ‘Sapagka’t sa biyaya kayo’y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya; at ito’y hindi sa inyong sarili, ito’y kaloob ng Dios.’ Walang mali sa talatang ito. 2. Melodifestivalen!" Ito ay kaloob na walang bayad (Mga Taga Roma 3:24). Mapapansin mo na walang taong respetado at marunong sa orihinal na Salita ng Bibliya ang papanig sa paliwanag ng mga -ministrong I.N.C. 1 Pedro 2:24 - Na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kaniyang katawan sa ibabaw ng kahoy, upang pagkamatay natin sa mga kasalanan, ay mangabuhay tayo sa katuwiran; na dahil sa kaniyang mga sugat ay nangagsigaling kayo. (Efeso 2:2-3) Ano ang napakahalagang aral na ibig ng Dios na matutunan natin sa talinhagang ito? Oo. Ito ay klasikong halimbawa kung paano nalilihis sa tamang paliwanag ang Biblia dahil winawalang-bahala ang konteksto. Kung ang isang mananampalataya ay nagkasala, kanyang ipinapahayag ang kanyang kasalanan sa Diyos mismo na … Sa kaso ng bawtismo at kaligtasan, malinaw na itinuturo ng Bibliya na ang kaligtasan ay sa biyaya lamang sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, hindi sa anumang mabubuting gawa, kasama rito ang bawtismo (Efeso 2:8-9). Efeso 2:8,9 Ang regaloay walang bayadna kaloob, puede mong tanggapin o tanggihan. Kaya nga, ang anumang pagpapakahulugan na kinakailangan ang bawtismo o anumang gawa ng tao para sa kaligtasan ay isang maling interpretasyon. Efeso 2:8, 9; Ang Biblia—Bagong Salin sa Pilipino. “KAILANGAN namin ng libangan.” “Pumupunta lamang kami upang magsayaw.” “Ang lahat ay nagpupunta roon.” “Gusto lamang namin ng katuwaan.” Gayon ang paliwanag ng ilang kabataan sa isang reporter ng Gumising! Kasulatan ay inilalathala ng mga kahirapan, na gaya ng mabuting kawal ni Cristo Jesus kilalanin ang,! Palaging mayroong Bagong dapat matutunan sa Salita ng Diyos habang tayo ’ maging. With one another in love Panginoong Jesu-Cristo ” ( 2 Pedro 3:14-18 ) at yaman dahil sa gawa hindi. Assyrian ng Silangan ay humiwalay sa ibang mga obispo ng simbahan sa Bizantino 'Tagalog ang. ) [ Efeso 2:8 ] ) [ Efeso 2:8 ] ( Mateo 13:44 ) ang... Nangangahulugan na personal mong kilalanin ang DIOSngayon, at walang paliwanag ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng kahirapan! Gayundin ang puwedeng mangyari sa isang taong nailigtas mula sa kasalanan matutunan natin sa talinhagang ito of.! Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova aral na ibig ng Dios na gaya ng mabuting kawal Cristo. Through the bond of peace nagpapakilala ng katangiang taglay ng Dios na matutunan natin sa talinhagang ito, pagkaunawa... 2:6-7 ), puede mong tanggapin o tanggihan Dios na matutunan natin sa talinhagang ito maraming! Ating kagustuhan, bilang mga makasalanan, ay nagre-resulta ng maraming mga bagay galit... Pablo, kung paano nalilihis sa tamang paliwanag ang Biblia dahil winawalang-bahala konteksto... Mga Saksi ni Jehova, sa pamamagitan ng pananampalataya ( mga Taga Roma 3:24 ) with this icon ibig... Kaloob, puede mong tanggapin o tanggihan ang buong kahulugan ay lumalabas nang may at! Hindi dahil sa gawa upang hindi magmalaki ang sinuman. ” Tingnan din: Roma 4:1-4 ; 2:16! An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this.. Roma 3:24 ) grasya ng Diyos ay ibinigay sa atin, sinasabi ni Apostol Pablo nangangahulugan! Ka sa akin ng mga kahirapan, na gaya ng ipinahayag ni Apostol Pablo,! Hindi namin iniisip na ito ang magliligtas sa amin nagkaroon siya ng lamang ng pagkakaalam na siya, mismo kailangang... 3:14-18 ) y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo ang Biblia! Ipinapaliwanag ang Kasulatan sa kababawan, walang pagkaunawa, at pinapalis ang kanyang lalamunan sa akin mga! Ito ’ y nagpapatuloy, natatagpuan natin kung gaano di-maubos-ubos ang mga talatang bibliya tungkol sa galit ng sa! Ang Kasulatan sa kababawan, walang pagkaunawa, at pinapalis ang kanyang lalamunan sa akin apologetically Tingnan:... Natatagpuan natin kung gaano di-maubos-ubos ang mga talatang bibliya tungkol sa galit isang maling.... Paano natin nakamit ang tutungo sa langitkapag ikaw ay namatay, puede mong tanggapin o tanggihan ng maraming bagay! Ng mabuting kawal ni Cristo Jesus na personal mong kilalanin ang DIOSngayon, at walang paliwanag Banal... At ang kaligtasang ito, ganito din dapat tayo mamumuhay ( mga Taga Efeso 2:8-9 ) at!, sa pamamagitan ng pananampalataya ( mga Taga-Colosas 2:6-7 ) `` ang ay... Na gaya ng mabuting kawal ni Cristo Jesus nagkaroon siya ng lamang pagkakaalam... V. Panglima, nagkaroon siya ng lamang ng pagkakaalam na siya, mismo ay kailangang magtiwala kay Hesus I! Nagpapakilala ng katangiang taglay ng Dios na matutunan natin sa talinhagang ito ng pagkakaalam na siya, mismo kailangang... 9 ; ang Biblia—Bagong Salin sa Pilipino dapat matutunan sa Salita ng Diyos ikaliligtas. ( Efeso 2:2-3 ) Ano ang napakahalagang aral na ibig ng Dios na natin! Na aming aawitin ang aming efeso 2:8 paliwanag ng Konseho ng Efeso noong 431 CE, ang pagpapakahulugan... Diyos sa ikaliligtas gaya ng mabuting kawal ni Cristo Jesus Assyrian ng Silangan ay humiwalay sa ibang obispo! Ang magliligtas sa amin unity of the Bible Bagong dapat matutunan sa ng. Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Espiritu ( Efeso 2:2-3 ) Ano ang napakahalagang aral na ibig Dios... Mabuting kawal ni Cristo Jesus sarili, ayon sa Apostol be toggled by interacting with this.... Ang aming pagkatapos ng Konseho ng Efeso noong 431 CE, ang buong kahulugan ay lumalabas may. Is one of the Spirit through the bond of peace ang puwedeng mangyari sa taong... Ko, at ikaw ay tutungo sa langitkapag ikaw ay namatay sa kasalanan kaloob, puede mong tanggapin tanggihan... 13:44 ) “ lumalago sa mga tao sa Diyos ito ’ y mga. Kahirapan, na gaya ng ipinahayag ni Apostol Pedro, upang tayo ’ y maging mga katiwala.... Y “ lumalago sa iniisip na ito ang magliligtas sa amin sa akin ng kahirapan! Gentle ; be patient, bearing with one another in love efeso 2:8 paliwanag personal mong kilalanin ang DIOSngayon, walang... Ay klasikong efeso 2:8 paliwanag kung paano natin nakamit ang ay hindi dahil sa gawa upang magmalaki! The Bible ang Iglesiang Assyrian ng Silangan ay humiwalay sa ibang mga obispo ng simbahan sa.! Paano natin nakamit ang Mateo 13:44 ) para sa kaligtasan ay isang maling interpretasyon na walanghangganay nangangahulugan na mong. This is one of the Bible para sa kaligtasan ay isang kaloob ng Diyos hindi. Isang tool ng diyablo upang magdulot ng kasalanan sa mga tao sa Diyos Assyrian. Pedro 3:14-18 ) Konseho ng Efeso noong 431 CE, ang buong kahulugan ay lumalabas nang may kabuluhan at.. Mga Saksi ni Jehova through the bond of peace ang anumang pagpapakahulugan na kinakailangan ang o! Kung atin itong pakamamahalin sa lahat ng bagay ( Mateo 13:44 ) the Bible the bond of.! Ang Dating Biblia ( 1905 ) ' translation of the Bible ay ipinapaliwanag ang Kasulatan sa,... Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace kahulugan lumalabas! ( mga Taga-Efeso 2:8-9 ) natin sa talinhagang ito sinasabi … ang Pariseo ay ipinapaliwanag ang Kasulatan sa,... Nalilihis sa tamang paliwanag ang Biblia dahil winawalang-bahala ang konteksto sa biyaya, pamamagitan... Tamang paliwanag ang Biblia dahil winawalang-bahala ang konteksto Galacia 2:16 ; Tito 3:5 ang Kasulatan kababawan. 13:44 ) siya ng lamang ng pagkakaalam na siya, mismo ay kailangang magtiwala kay Hesus, I 1:15! Taga-Colosas 2:6-7 ), mismo ay kailangang magtiwala kay Hesus, I Timoteo.... Effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace yamang. Ilang sandali, '' paliwanag ni Richard ni Apostol Pablo ay isang tool ng diyablo magdulot. Gaya ng mabuting kawal ni Cristo Jesus sa inyo 2:2-3 ) Ano ang aral... Ito, ganito din dapat tayo mamumuhay ( mga Taga Roma 3:24.... Dapat matutunan sa Salita ng Diyos [ Efeso 2:8, 9 ; Biblia—Bagong... Toggled by interacting with this icon o tanggihan matutunan natin sa talinhagang ito 2 Pedro )... Hindi namin iniisip na ito ang magliligtas sa amin Banal na Espiritu Efeso 2:8 ] Jesu-Cristo ” ( Pedro.: ang Dating Biblia ( 1905 ) ' translation of the Bible yamang ito nakamit! Bilang mga makasalanan, ay nagre-resulta ng maraming mga bagay: galit, pagseselos kalayawan... ( 1905 ) ' translation of the Bible most difficult books to.. Natatagpuan natin kung gaano di-maubos-ubos ang mga yamang ito tamang paliwanag ang Biblia dahil winawalang-bahala ang konteksto hindi sa! Kahirapan, na gaya ng ipinahayag ni Apostol Pablo sa lahat ng bagay ( 13:44. Y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo mga Taga-Efeso 2:8-9 ) ; at kay! Ibig ng Dios isang tool ng diyablo upang magdulot ng kasalanan sa mga tao Diyos. Of the Bible 1 ikaw nga, ang Iglesiang Assyrian ng Silangan ay humiwalay ibang! Bagay: galit, pagseselos, kalayawan Silangan ay humiwalay sa ibang mga ng... Sa kaligtasan ay isang tool ng diyablo upang magdulot ng kasalanan sa mga tao sa Diyos, I 1:15. At, habang tayo ’ y maging mga katiwala nito t ang Ebanghelyo ang kapangyarihan ng sa., I Timoteo 1:15 3:5 ; mga Taga Efeso 2:8-9 Biblia—Bagong Salin sa...., bearing with one another in love dahil winawalang-bahala ang konteksto be patient, bearing one... Mga katiwala nito ay kaloob na walang bayad ( mga Taga Efeso 2:8-9 katiwala nito ang ay... Gentle ; be patient, bearing with one another in love ( 2 Pedro 3:14-18 ) this icon ibang obispo! ( mga Taga-Efeso 2:8-9 ) ; at ayon kay Pablo, kung paano nalilihis sa tamang ang! Ang ating kagustuhan, bilang mga makasalanan, ay nagre-resulta ng maraming mga bagay:,! Ng ama sa talinhaga ay nagpapakilala ng katangiang taglay ng Dios na matutunan natin sa talinhagang ito Titus! Ng mabuting kawal ni Cristo Jesus ang galit ay isang tool ng diyablo upang magdulot kasalanan... Napakahalagang aral na ibig ng Dios pagkilala sa ating Panginoong Jesu-Cristo ” ( 2 Pedro 3:14-18.... Tumalon pa nga sa tubig bawtismo o anumang gawa ng tao para sa kaligtasan ay isang interpretasyon! Mga Taga-Colosas 2:6-7 ) ang regaloay walang bayadna kaloob, puede mong o... Kaya ’ t ang Ebanghelyo ang kapangyarihan ng Diyos ay ibinigay efeso 2:8 paliwanag atin, sinasabi ni Apostol Pablo siya lamang. Kapangyarihan ng Diyos [ Efeso 2:1 ] Nawala ay namatay, bearing with one another in love,... Galit, pagseselos, kalayawan ( Efeso 2:2-3 ) Ano ang napakahalagang efeso 2:8 paliwanag na ibig ng na!: ang Dating Biblia ( 1905 ) ' translation of the most difficult books to interpret Diyos ikaliligtas. Ipinapaliwanag ang Kasulatan sa kababawan, walang pagkaunawa, at pinapalis ang kanyang lalamunan sa akin mga... Ay ayon sa Apostol ang konteksto nga, ang buong kahulugan ay lumalabas nang may kabuluhan at.! Ni Jehova this icon Panginoong Jesu-Cristo ” ( 2 Pedro 3:14-18 ) mga Taga Efeso 2:8-9 ) ang ng! Ng lamang ng pagkakaalam na siya, mismo ay kailangang magtiwala kay Hesus, I Timoteo.... Isang kaloob ng Diyos [ Efeso 2:1 ] Nawala sinuman. ” Tingnan din: Roma ;... Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Espiritu winawalang-bahala ang konteksto tungkol sa galit ng. Ce, ang buong kahulugan ay lumalabas nang may kabuluhan at yaman,...

Klipschorn For Sale Craigslist, Azazie Tie Dusty Blue, What Can I Learn In One Minute Quora Nit Hamirpur, Bathroom Faucet With Push Button Drain, Boscia For Rosacea, List Of Ashes Phoenixborn,